Giải pháp khống ch� và đảm bảo hiệu quả các khoản chi tận dụng các nguồn thu

Giải pháp khống ch? và đảm bảo hiệu

This preview shows page 198 - 200 out of 218 pages.

thu trong ngắn hạn cùng với những giải pháp nâng cao năng lực của toàn nền kinhtế vẫn tỏ ra là giải pháp tốt nhất mà các nước đang áp dụng để cải thiện tình hìnhbội chi ngân sách nhà nước.7. Chính sách tài chính quốc gia là chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nướcnhằm tác động tới hệ thống tài chính của đất nước nhằm phục vụ các mục tiêu kinhtế - xã hội đề ra.Chương 8 TÀI CHÍNH QUỐC TẾTrong xu thế toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau đang ngày càng tăng lêngiữa các nền kinh tế trên thế giới làm cho các mối quan hệ tài chính của các chủ thểtrong nền kinh tế không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà ngày càng mở rộngđa dạng và phức tạp ra bên ngoài. Tài chính quốc tế, do vậy, trở thành một khu vựcngày càng quan trọng. Mục tiêu của chương cuối cùng này là giúp người đọc tìmhiểu về các nội dung cơ bản liên quan đến các quan hệ tài chính quốc tế gôm thịtrường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.8.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH QUỐC TẾTài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắnliền với sự di chuyển các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. Sự hìnhthành và phát triển của tài chính quốc tẻ chủ yểu dựa trên cơ sở của sự phát triểncác mối quan hệ kinh tế quốc tế, cụ thể như:- Sự phân công lao động và hợp tác quốc tếKể từ khi nền kinh tế hàng hóa hình thành và phát triển sự hợp tác và phâncông lao động quốc tế càng trở nên sâu sắc. Phản công lao động diễn ra trên mộtphạm vi ngày càng rộng lớn, bao quát nhiêu lĩnh vực với tốc độ nhanh. Cùng với sựphát triển phân công lao động, sự họp tác quốc tế cũng ngày càng đa dạng vàphong phú, ngoài thương mại quốc tế còn có hợp tác ở lĩnh vực sản xuất, khoa họckỹ thuật, văn hóa, chính trị... Hệ quả tất yếu của sự phân công và hợp tác quốc tếkhông những làm cho sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong nước tăng mà còn làm chotrao đổi hàng hóa, cung cấp dịch vụ quốc tế phát triển. Ngày nay, trong nền kinh tếthị trường hiện đại, thương mại và dịch vụ quốc tế trở thành hoạt động tất yếu và
Background image
hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tăng cường mở rộng các quan hệ kinh tế songphương cũng như đa phương nhằm khai thác tối đa những lợi ích trong các mối quanhệ kinh tế này.
Background image
Image of page 200

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 218 pages?

  • Fall '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes