Before the mid 19th century ang mga intellectual elite ay ang mga pari

Before the mid 19th century ang mga intellectual

This preview shows page 6 - 8 out of 10 pages.

Before the mid-19 th century: ang mga intellectual elite ay ang mga pari. Nagkaroon rin ng diskriminasyon sa mga paring sekular at binansagan sila bilang hindi pa handa Paghina ng Kalakalang Galyon, binuwag noong 1815 Bahagi ng Borbon Development Real Compana de Filipinas/Royal Company of the Philippines Direct trade sa pagitan ng Espanya at Pilipinas Isinulong ang kalakalan sa Pilipinas at Spain Monopolyo – government/company-owned Isinulong ang agrikultura: asukal, bulak, indigo, seda, paminta, atbpa Isa lamang “experiment”, hindi nagtagal Jose Basco y Vargas Gobernador-heneral (1778-1787) Sociedad Economica de los Amigos del Pais o Reporma at patakarang pang-ekonomiya o Pagsulong ng industriya ng tabako (tobacco factories where women worked) o Asukal, bulak, spices
Image of page 6
Hierarchy (1) Peninsulares – full-blooded Spaniards born in Spain (2) Insulares – full-blooded Spaniards born in the Philippines/Latin America (3) Mestizong Espanyol (4) Principalia – gobernadorcillo, cabeza, inquilino (5) Mestizo Chino – inquilino, maylupa (6) Chino-Sangley (retailers-merchants) - hindi Kristiyano (7) Indio – tenente (8) Indio – walang lupa Inquilino – economic term; isang taong may kakayahang pang-ekonomiko; rented friar lands, developed land, sold crops (e.g. Rizal family) Insulares – tinawag ding Criollo/creole Ang Pilipinas sa Dantaon 19 Edukasyon, Agham, at mga Institusyong Kolonyal Dekretong Pang-edukasyon (1863) - Paaralang pampubliko - Pagtatag ng paaralan para sa mga batang lalaki at babae, edad 6 ~ 14 o After 20 years, this produced a generation of ilustrados (e.g. Rizal, del Pilar) Inspección General de Obras Publicas, 1866 - Forestry, government offices - Public works – institusyon para sa pagtatayo ng mga imprastruktura Banco Espanol – Filipino, 1852 (BPI) o Obras Pías – unang paraan ng pananalapi; charity works, institusyong church-based na tumutulong sa mga ampon at matatanda o Obras Pías, charitable foundations for the support of hospitals, convents, missions, and schools, as well as chaplaincies, which were established during the colonial period and continued through the first part of the nineteenth century. Chartered Bank of India, Australia, and China (British) – Manila Brance 1873 Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HK) 1876 19 th Century: itinigil ang pagbibigay ng real situado dahil lumalakas ang revenue collection ng Pilipinas at sapat na sa expenditure Pamumuhunan ng mga Banyaga Telegraph lines Manila Railway Company, Limited, at ibang pang kompanya ng riles ng tren Ekspedisyong Balmis (1803-1806) Francisco Javier de Valmis , kumuha ng 22 batang lalaki o Bakuna laban sa smallpox o Central Board of Vaccination (1806) Colonial Science - Nagdala ng vaccine from Spain, nagsagawa ng vaccination campaign sa Latin America Ipinakalat ang sakit sa pamamagitan ng mga steam ships Observatorio Meterologico de Manila, 1865 Padre Federico Faura o Nag-imbento ng baromtero aneroide o pagtaya kung may darating na bagyo Manila – Malabon Tranvia, 1888 Racial and economic divide Panlipunang Problema Bandido/Tulisan (Bolo/matulis) o
Image of page 7
Image of page 8

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture