Đúng kiểu số 101 khi sử dụng dữ liệu

This preview shows page 7 - 9 out of 22 pages.

đúng kiểu số 101 Khi sử dụng dữ liệu hoặc toán tử tham gia vào công thức, bạn gặp lỗi #NUM!. Lỗi này xảy ra khi: A. Chia một số cho 0 B. Không xác định được các ký tự trong công thức C. Không có dữ liệu để tính toán D. Dữ liệu không đúng kiểu số 102 Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không đạt như hình minh họa, tại ô D9, ta sử dụng hàm: A. SUMIF B. COUNTIF C. COUNT D. VLOOKUP 103 Để sao chép định dạng một ô, sau khi chọn ô đã được định dạng trước, bạn nhấn nút nào dưới đây trên thanh công cụ: A. Nút Cut B. Nút Copy C. Nút Paste D. Nút Format Painter 104 Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - o $ ( ) % E 105 Theo hình minh họa, để thiết lập chế độ in lại dòng tiêu đề khi sang trang mới, bạn sử dụng thẻ nào dưới đây trong hộp thoại Page Setup: A. Thẻ Page B. Thẻ Margins C. Thẻ Header/Footer D. Thẻ Sheet 106 Trong MS Excel 2000, một trong các cách sau đây không dùng để hiệu chỉnh nội dung của một cell: Nhắp chọn một cell và nhấn phím F2 Nhắp đúp chuột vào một cell Nhắp chọn một cell và nhấn phải chuột, từ menu xổ xuống chọn Edit Chọn một cell và nhắp chuột vào nội dung tại thanh Formula Bar 7
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

107 Thuật ngữ nào dưới đây không phải dùng để chỉ một thành phần của Excel 2000? WorkBook WorkSheet Workdocument WorkSpace 108 Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1 Format > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trí mong muốn Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn Double tab Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn Chọn Tools > Sheet > Move, và chọn đúng đến vị trí mong muốn 109 Khi đang nhập liệu trong Excel, phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô: Enter Ctrl + Enter Shift + Enter Alt + Enter 110 Trong MS Excel 2000, để chèn một Cột chen giữa cột A và cột B thì bạn phải chọn Cell hiện hành tại một trong các cột nào sau đây: Cột A Cột B Cột C Cả hai cột A và B 111 Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong A. Control Panel – Regional Options B. Control Panel – System C. Control Panel – Date/Time D. Control Panel – Display 112 Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm TB HK1 là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn: A. Cells B. Column C. AutoFormat D. Conditional Formatting 113 Để thực hiện việc sắp xếp dữ liệu trong bảng theo Điểm TB HK1 từ cao xuống thấp, sau đó sắp xếp theo lớp, thực hiện theo hình minh họa sẽ cho kết quả sắp xếp sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở : A. Vùng 1 B. Vùng 2 C. Vùng 3 D. Vùng 4 114
Image of page 8
Image of page 9
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes