2 3 1 Hình 93 Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9 TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 195 OÅ

2 3 1 hình 93 giaùo trình cô hoïc öùng duïng

This preview shows page 10 - 13 out of 22 pages.

2 3 1 Hình 9.3
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 195 OÅ tröôït coù hai loaïi: oå nguyeân vaø oå gheùp. Baïc loùt oå nguyeân ñöôïc cheá taïo theo daïng oáng vaø goïi laø oáng loùt, coøn baïc loùt trong oå gheùp thöôøng coù 2 nöûa vaø goïi laø moùng loùt. OÅ nguyeân ñöôïc cheá taïo ñôn giaûn vaø coù ñoä cöùng vöõng lôùn hôn oå gheùp. Noù thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc maùy laøm ieäc khoâng lieân tuïc coù vaän toác thaáp, taûi troïng nhoû vaø coù nhöõng nhöôïc ñieåm: - Khoâng ñieàu chænh ñöôïc khe hôû höôùng kính khi oå bò moøn. - Khoâng laép gheùp ñöôïc ñoái vôùi truïc khuyûu. OÅ gheùp tuy cheá taïo phöùc taïp hôn nhöng khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa oå nguyeân, do ñoù phaïm vi öùng duïng roäng hôn. b) OÅ laên: Phaàn töû cô baûn cuûa oå laên: voøng trong 2, voøng ngoaøi 1, giöõa laø caùc con laên coù daïng caàu 3 hay daïng truï. Ñeå traùnh caùc con laên tieáp xuùc vôùi nhaukhi oå laøm vieäc ( choáng moøn ), ngöôøi ta laép voøng caùch 4 ñeå giöõ caùc con laên 1 khoaûng caùch nhaát ñònh (hình 9.4). Tuøy theo hình daïng cuûa voøng trong, voøng ngoaøi vaø caùc con laên, oå laên coù caùc loaïi sau: - OÅ bi ñôõ 1 daõy (hình 9.4): ñöôïc duøng phoå bieán nhaát, chuû yeáu ñeå chòu löïc höôùng taâm nhöng cuõng coù theå chòu ñöôïc löïc doïc truïc baèng 70% löïc höôùng taâm khoâng duøng tôùi. Loaïi oå naøy coù khaû naêng coá ñònh truïc caû 2 chieàu theo phöông doïc truïc X cho pheùp phöông truïc nghieâng 1 goùc 1/4 ñoä. Kyù hieäu Khi laøm vieäc vôùi vaän toác lôùn, toån thaát do ma saùt cuûa loaïi oå naøy seõ nhoû hôn so vôùi caùc loaïi oå khaùc cuøng kích thöôùc. - OÅ bi ñôõ loàng caàu 2 daõy (hình 9.5.b): chæ chòu löïc höôùng taâm, coù theå chòu löïc doïc truïc baèng 20% giaù trò löïc höôùng taâm khoâng duøng tôùi. Hình 9.4
Image of page 11
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 196 Khi laøm vieäc loaïi oå naøy cho pheùp voøng trong vaø voøng ngoaøi leäch nhau theo chieàu truïc 1 giaù trò ñaùng keå. Khaû naêng töï löïa quyeát ñònh phaïm vi öùng duïng cuûa oå. - OÅ ñuõa ñôõ loàng caàu 2 daõy (hình 9.5c): coù ñaëc tính gioáng nhö oå bi ñôõ loàng caàu 2 daõy, nhöng khaû naêng taûi lôùn hôn so vôùi taát caû caùc loaïi oå ñôõ khaùc coù cuøng kích thöôùc. - OÅ ñuõa ñôõ truï ngaén (hình 9.5d): chæ chòu löïc höôùng taâm, noù cho pheùp caùc voøng oå dòch chuyeån doïc truïc töông ñoái vôùi nhau, oå ñöôïc laép treân caùc truïc ngaén coù ñoä cöùng lôùn.
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

Image of page 13
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes