TUTOR V\u00ec v\u1eady \u0111\u00e1ng l\u1ebd ra c\u00e1c em ph \u1ea3 i n\u1ed7 l\u1ef1 c nhi \u1ec1u h\u01a1n Em \u0111\u1ed3 ng \u00fd ch \u1ee9

Tutor vì vậy đáng lẽ ra các em ph ả i nỗ

This preview shows page 15 - 17 out of 32 pages.

TUTOR : Vì v ậy, đáng lẽ ra các em ph i n l c nhi ều hơn? Em đồ ng ý ch , Ibrahim? IBRAHIM : Không th t s v y. Th ực ra, em nghĩ chúng em đã nỗ l c quá nhi u. Chúng em thi ế u kinh nghi m, và chúng em không có nhi u th i gian, và chúng em đã cố g ng quay r t nhi ều, để t o ra m t b phim dài. L n t i, em s làm ng ắn hơn và cố g ắng đạ t ch ất lƣợ ng t ốt hơn. TUTOR : Oh Th t là r t thú v . Trong h c kì t i, chúng ta s làm m t d án phim nh khác t t nhiên v i n i dung khác nhƣng các em sẽ có cơ hộ i th c hành nh ững điề u mà l n này các em h ọc đƣợ c. Các em có ý ki ế n nào v .... SECTION 4 T i nay, tôi s gi i thi ệu đế n các b n v m t khu v c Nam c ực khác thƣờ ng xa xôi, h o lánh, khó khăn và tạ i th ời điể m hi n t ại không có ngƣờ i trên 1 n n t ảng lâu dài. Đôi vớ i nh ng nhà thám hi m đầu tiên, đó là mộ t cu ộc đấ u tranh giành s s ng cu ối cùng; đố i v i nh ng nhà nghiên c ứu nhƣ tôi, nó tồ n t ại nhƣ một nơi thách thứ c v trí tu tuy t v ời, trong khi đố i v i khách du l ch hi ện đại, nó đơn giả n là m t vùng hoang vu v i v đẹ p tuy t di u. Đầ u tiên, theo m t vài thông tin th c t ế và s li u, Nam c c là m ột nơi cực độ - là châu l c cao nh t, l nh nh t, l ng gió nh ất và hơn gấ p 58 l n di n tích c ủa nƣớ c Anh. Ch ỏm băng trên đỉ nh núi ch a g ần nhƣ 70% nƣớ c tinh khi ế t c a th ế gi ới và 90% đá, nhƣng với mƣa tuyế t r t th p, ph n l n châu l c tuy ết rơi đế n m c khó tin, phân chia thành ki ểu “sa mạc”! Nhữ ng t ảng băng trôi khổ ng l tách r i ra kh i châu l c m ỗi năm, trong khi vào mùa đông, mộ t n a bao ph đại dƣơng b đóng băng, điều này nghĩa là kích thƣớ c c a châu l c l n g n g ấp đôi.
Image of page 15
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 14 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 Cu c nghiên c u và thám hi ểm đƣợ c ti ế p t c ti ế n hành Nam c ực đƣợc hơn 200 năm, và có liên quan đế n nhi u nhà khoa h c trên các qu c gia khác nhau, nh ững ngƣờ i làm vi c cùng nhau tr m nghiên c u. đây khoa họ c và s h tr k thu ật đã đƣợ c k ế t h p theo m t cách ti ế t ki m chi phí r t h u hi u chƣơng trình nghiên cứ u Nam c c c a chúng tôi có m t vài tr m ch làm vi c vào mùa hè và 2 tr m làm vi c su t c năm; tôi thuộ c m t trong c ác độ i nghiên c u làm vi c su t c năm. Nh ng tr m nghiên c u th t s là nh ng c ộng đồ ng t túc kho ảng 20 ngƣờ i. Có không gian s ng và làm vi c, m t nhà b ế p v i m t ngu n d tr th ức ăn lớ n, m t b nh vi n nh và m t phòng t p th d c trang b hi ện đại để b ảo đả m m ọi ngƣờ i có th gi vóc dáng vào th i gian r nh. Tr m t s n xu ất điệ n và giao ti ế p v i th ế gi i bên ngoài b ng vi c s d ng m ột đƣờ ng d n v tinh.
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture