Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Chestionarul evalueaz ă persisten ț a motiva ț

Info icon This preview shows pages 167–169. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chestionarul evalueaz ă persisten ț a motiva ț ional ă ca fiind predispozi ț ia unei persoane de a persista motiva ț ional în efortul direc ț ionat spre atingerea unui scop asumat. Odat ă luat ă decizia implic ă rii motiva ț ionale, persoana g ă se ș te resursele personale necesare, inclusiv re-alimentarea motiva ț iei, pentru dep ăș irea obstacolelor ș i pentru a
Image of page 167

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cristina Maria Bostan 168 rezista rutinei, stresului, oboselii, ș i altor factori distratori. La nivel teoretic, angajamentul cu privire la o sarcin ă este v ă zut ă în literatura de specialitate ca fiind implicare motiva ț ional ă (Constantin 2008). Implicarea motiva ț ional ă este descris ă adesea ca fiind responsabil ă pentru activarea, direc ț ionarea sau orientarea motiva ț ional ă a aten ț iei, spre o ț int ă . O dificultate în descrierea persisten ț ei motiva ț ionale se reg ă se ș te tocmai în diferen ț ele dintre motiva ț ia intrinsec ă ș i cea extrinsec ă . Cea intrinsec ă îi face pe oameni s ă se implice în activit ăț i din pl ă cere, pe când cea extrinsec ă îi face pe oameni s ă depun ă efort ș i s ă se implice pentru c ă sunt condi ț iona ț i de recompens ă sau pedeaps ă . Cu toate acestea, persisten ț a motiva ț ional ă este dificil de plasat într-una dintre categorii, ea fiind de fapt ș i expresia unui efort continuu spre ceva care face pl ă cere. Cu alte cuvinte, este posibil ca aceast ă clasificare ș i continuum motiva ț ional s ă fie utile pentru a în ț elege de ce unele obiective sunt urm ă rite în timp ș i altele nu. Un punct important în în ț elegerea procesului motiva ț ional îl reprezint ă , a ș a cum am men ț ionat ș i mai sus, procesul de internalizare a obiectivelor. Cu toate acestea, autorul acestui studiu aduce în prim plan faptul c ă acest proces are loc prin faptul c ă unele persoane se reg ă sesc în valorile unei institu ț ii sau în principiile lor (Constantin 2008). Pe de alt ă parte, în ceea ce prive ș te cuplurile, cele dou ă sisteme sunt diferite, fiecare partener vine cu un set de valori ș i principii. Aici procesul se refer ă mai degrab ă la armonizarea ș i acceptarea celor dou ă sisteme, dar ș i construirea unuia nou, mai ales c ă interac ț iunea verbal ă ș i comportamental ă aduce cu sine o serie de schimb ă ri noi atât la nivel individual cât ș i la nivel de sistem diadic. În ultimul subcapitol din lucrarea de fa ță se urm ă re ș te descrierea leg ă turii dintre persisten ț a motiva ț ional ă ș i strategii de tip „resurs ă ” pentru oameni. Cu alte cuvinte, se urm ă re ș te identificarea impactului pe care unele strategii, precum rezilien ț a, poate conduce spre men ț inerea unui obiectiv comun sau personal. Mai mult, se urm ă re ș te ș i impactul pe care îl poate avea la nivelul st ă rii de bine resim ț ite pe termen lung.
Image of page 168
Image of page 169
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern