Coøn ma saùt taïi caùc ñieåm aên khôùp gaây moøn vaø dính raêng 82211 Gaõy

Coøn ma saùt taïi caùc ñieåm aên khôùp gaây

This preview shows page 9 - 11 out of 26 pages.

beà maët tieáp xuùc vì moûi. Coøn ma saùt taïi caùc ñieåm aên khôùp gaây moøn vaø dính raêng. 8.2.2.1.1. Gaõy raêng: Nguyeân nhaân gaõy raêng do moûi vì öùng suaát uoán laëp laïi nhieàu laàn. Nhöõng veát nöùt do moûi sinh ra ôû tieát dieän chaân raêng vaø taïi vò trí coù öùng suaát keùo lôùn nhaát. Ôû baùnh raêng thaúng veát gaõy naèm treân tieát dieän chaân raêng. Ôû baùnh raêng nghieâng, theo moät tieát dieän xieân (hình 8.10). Ñeà phoøng gaõy raêng baèng caùch tính toùan ñoä beàn theo öùng suaát uoán [ σ ] u , öùng duïng caëp baùnh raêng dòch chænh, taêng ñoä chính xaùc cheá taïo vaø laép gheùp boä truyeàn. 8.2.2.1.2. Troùc do moûi beà maët laøm vieäc cuûa raêng: Laø daïng hoûng cô baûn cuûa boä truyeàn kín. Sinh ra do öùng suaát thay ñoåi laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn. Quaù trình hoûng baét ñaàu ôû vuøng gaàn cöïc aên khôùp phía chaân raêng (hình 8.11), ôû ñaây [ σ ] max vaø löïc ma saùt laø lôùn nhaát, taïo ra bieán daïng deûo vaø caùc veát nöùt teá vi treân beà maët raêng phaùt trieån thaønh troùc roå beà maët raêng. Khi troùc, caùc ñieàu kieän taïo thaønh lôùp daàu boâi trôn bò phaù vôõ (daàu doàn maïnh vaøo caùc veát nöùt) daãn ñeán söï moøn vaø xaây xaùt nhanh beà maët raêng. Ñeà phoøng troùc roã beà maët raêng baèng caùch tính toùan ñoä beàn theo öùng suaát tieáp xuùc, naâng cao ñoä chính xaùc, choïn ñuùng loaïi daàu boâi trôn. Ôû caùc boä truyeàn hôû, hieän töôïng troùc khoâng caàn xeùt tôùi vì quaù trình moøn beà maët raêng xaûy ra tröôùc khi suaát hieän caùc veát nöùt do moûi. 8.2.2.1.3. Moøn raêng: Laø daïng hoûng cô baûn cuûa boä truyeàn baùnh raêng hôû. Moøn laøm giaûm beà daøy raêng, do ñoù laøm yeáu chaân raêng, taêng khe hôû, gaây va ñaäp, oàn khi aên khôùp vaø taát nhieân daãn ñeán gaõy raêng. Ñeà phoøng moøn raêng baèng caùch traùnh buïi baån, taêng ñoä cöùng vaø ñoä boùng beà maët raêng, giaûm tröôït baèng caùch duøng baùnh raêng dòch chænh (ñeå taêng ñöôøng kính chaân raêng). 8.2.2.1.4. Dính raêng: Hình 8.10 Hình 8.11
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 168 Ñoù laø hieän töôïng ñoâi raêng bò dính vaøo nhau khi chuyeån ñoäng töông ñoái, nhöõng maûnh kim loaïi nhoû bò ñöùt töø baùnh raêng naøy vaø baùm chaët leân beà maët baùnh raêng kia. Nguyeân nhaân do aùp suaát vaø nhieät ñoä choã aên khôùp cao, maøng daàu bò phaù vôõ laøm raêng tröïc tieáp tieáp xuùc nhau. Dính raêng laøm raêng bò xöôùc nhieàu, daïng raêng bò phaù huûy. Xaûy ra ôû caùc boä truyeàn chòu taûi lôùn, vaän toác cao.
Image of page 10
Image of page 11
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes