7923 zeolieten zeolieten zijn aluminosilicaten die

Info icon This preview shows pages 174–176. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7.9.2.3 Zeolieten Zeolieten zijn aluminosilicaten die als moleculaire zeef fungeren. Het zijn ook sterk adsorberende stoffen, die water, koolstofdioxide, … irreversibel adsorberen beneden 200 °C. Dit betekent dat de kolom van de atmosfeer moet afgeschermd worden wanneer deze niet in gebruik is. Zeolieten kunnen bijgevolg niet gebruikt worden voor gaschromatografische scheiding van deze gassen. Ze zijn echter wel uitstekend voor de scheiding van de edelgassen, zuurstof, stikstof, koolstofmonoxide en voor de scheiding van lineaire en vertakte koolwaterstoffen. De scheiding is gebaseerd op verschillen in moleculaire afmetingen. Zeolieten voor gaschromatografie worden door Union Carbide op de markt gebracht onder de benaming Linde moleculaire zeven . 7.9.2.4 Silicagel Alhoewel silicagel poreus is en de poriëngrootte het gedrag als stationaire fase beïnvloedt, is de werking van silicagel gebaseerd op adsorptie en niet op moleculaire zeefwerking. Adsorptie gebeurt door hydroxylgroepen op het oppervlak. Silicagel treedt bij waterstofbrugvorming eerder op als een protonacceptor dan als een protondonor. Als stationaire fase vindt het vooral toepassing voor gasanalyse, met inbegrip van de scheiding van koolstofdioxide van andere gassen. Ook wordt het toegepast voor de scheiding van vluchtige koolwaterstoffen. Silicagel voor GSC wordt in de vorm van korrels op de markt gebracht onder de benaming Porasil . 7.9.2.5 Microporeuze polymeren Styreen kan onder zulke omstandigheden gepolymeriseerd worden dat het korrels vormt van poreuze polystyreen met kruisverbindingen (zie hoofdstuk 9 over ionenuitwisselaars). Alhoewel de poriëngrootte de chromatografische scheiding beïnvloedt, is de werking van polystyreen evenals silicagel eerder gebaseerd op adsorptie dan op moleculaire zeefwerking. Adsorptie vindt plaats op de wanden van de poriënholten. Het materiaal is zeer geschikt voor de scheiding van verbindingen als water, ammoniak, lagere alcoholen en aminen. Belangrijk is dat er bij deze polaire verbindingen
Image of page 174

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon