Tuy nhiên tác giả đã có điểm mới đó là

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 14 - 17 out of 113 pages.

phân tích khả năng thanh toán, phân tích khả năng sinh lời. Tuy nhiên, tác giả đã có điểm mới đó là sử dụng ma trận SWOT để đề ra các chiến lƣợc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Image of page 14

Subscribe to view the full document.

5 Bàn về nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cần theo dõi các nghiên cứu trong cùng lĩnh vực ngành nghề. Trƣớc hết, tác giả Võ Thị Thanh Nga với đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Lilama Hà Nội” (năm 2010) cũng đề cập đến cơ sở lý luận phân tích tài chính. Trên cơ sở lý thuyết đó đã phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Lilama Hà Nội trong giai đoạn 2007 - 2009 từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của công ty. Từ đó đề suất các giải pháp nhằm ổn định và tăng cƣờng tài chính của công ty cổ phần Lilama Hà Nội. Tƣơng tự đề tài “Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Lilama 10” - Luận văn thạc sĩ của tác giả Phạm Ngọc Quế ( năm 2012 ) đã phân tích một cách khái quát, toàn diện hệ thống báo cáo tài chính của công ty thông qua các chỉ số về khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả quản lý nợ, khả năng sinh lời nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho nhà quả trị doanh nghiệp cũng nhƣ các đối tƣợng sử dụng thông tin khác có cái nhìn khách quan về sức mạnh tài chính của công ty. Hai đề tài nghiên cứu đƣa ra tầm nhìn tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh trong nghành xây dựng giai đoạn 2007 -2012. Tuy nhiên các đề tài này còn hạn chế về thời gian cũng nhƣ cách khá xa so với thời gian đề tài cần nghiên cứu. Một công ty khi đi vào hoạt động bị ảnh hƣởng bởi rất nhiều các yếu tố về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Đề tài “Tổng quan ngành chế biến gỗ Việt Nam” của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (Năm 2013) đã khái quát thực trạng ngành chế biến gỗ Việt Nam, thị trƣờng nhập khẩu gỗ của Việt Nam, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm gỗ Việt Nam, chỉ ra đƣợc một số tồn tại trong ngành chế biến, kinh doanh sản phẩm gỗ từ đó có những định hƣớng phát triển chế biến và tiêu thụ lâm sản. Có thể nói đề tài đã khái quát đầy đủ ngành chế biến gỗ Việt Nam và đƣa ra những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam sẽ phải đối mặt trong thời gian tới nhƣng đề tài chƣa đƣa ra đƣợc những thách thức, khó khăn mà doanh nghiệp vừa và nhỏ phải chịu.
Image of page 15
6 Đề tài “Phân tích báo cáo công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành” của tác giả Đặng Nguyễn Hồng Phúc (Năm 2013)
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

Image of page 17
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes