Vurdering og at virksomhedsobligationerne så kan

Doc Preview
Pages 3
Identified Q&As 2
Solutions available
Total views 100+
vurdering, og atvirksomhedsobligationerne så kan sælges til en højere kurs. Kreditvurderingsbureauet oplyser, at det koster 350.000 kr. at få foretaget vurderingen. Virksomheden kan finansiere denne ekstra omkostning ved at udstede flere obligationer. 1.3 Forklar kort, hvorfor en positiv kreditvurdering kan bidrage til, at obligationerne kan sælges til en højere kurs. Skriv højst 6 linjer.
1.4 Antag først, at obligationerne kan sælges til kurs 96, hvis virksomheden får foretaget kreditvurderingen. Hvor stor skal den samlede hovedstol på obligationerne nu være, hvis virksomheden skal kunne betale gebyret til kreditvurderingsbureauet og samtidig sikre det krævede provenu på 7,5 mio. kr.? Hvad bliver den effektive rente for den samlede finansieringsløsning (husk at medregne gebyret til kreditvurderingsbureauet)? 1.5 Lav en figur, der illustrerer sammenhængen mellem kursen, som obligationerne kan sælges til, og den effektive rente (hint: gentag fremgangsmåden fra 1.4 og beregn den effektive rente ved andre kurser, plot herefter de beregnede effektive renter overfor de tilhørende værdier af kursen). Kommentér kort figurens udseende. Hvor høj skal salgskursen på obligationerne blive, for at det kan betale sig for virksomheden at få foretaget kreditvurderingen? Opgave 2 En risikoavers investor overvejer at sammensætte en portefølje med to forskellige risikofyldte værdipapirer, A og B. De forventede værdier af værdipapirernes årlige afkast (målt vedTotal Return, TR) erE[RA] = E[RB ] = 0,06, og standardafvigelserne på deres afkast er henholdsvisσA= 0,11og𝜎𝜎𝐵𝐵= 0,08. Samvariationen mellem de to værdipapirers
Course Hero Badge

Want to read all 3 pages?

Previewing 3 of 3 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 3 pages? Upload your study docs or become a member.