Course Hero Logo

Kognitib a ang pagsasalita ay madaling natatamo b

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 64 - 67 out of 237 pages.

Kognitiba.Angpagsasalitaaymadalingnatatamo.b. Natutuhan sa isangprosesonga.Natutunansapaaralanat kailanganangpormalnapagtuturo at pagkatuto.b. pahirap ang pagbuongisusulatnamgaideya kaysa sa pagsasabiGawin NatinI.Ipaliwanag ang kahulugan ng diskurso batay sa sariling pagkakaunawa.II.Ilahad ang iba't ibang konteksto ng diskurso. Magbigay ng halimbawa sabawat konteksto maliban sa ibinigay na halimbawa sa aklat.III.Sa iyong palagay ano ano ang maitutulong ng pagkakaunawa sa bawatteorya ng diskurso?IV.Sa iyong palagay, alin sa dalawang uri ng pakikipagdiskurso ang mas mabisa?Pasalita o pasulat? Bakit? Pangatwiranan ang iyong sagot.V.Magpangkat sa 5 grupo at magsagawa ng panel discussion gamit angpasalitang diskurso. (Ibibigay ng guro ang mga pamantayan at ang rubric nagagamitin sa pagbibigay ng grado)
Aralin6Talakayin NatinAng bilingwalismo ay ang kakayahan ng isang indibidwal o ng isangmiyembro ng lipunan na epektibong gumamit ng dalawang wika.Ang bilingwalismo ay isang sistema ng pag-aaral sa proseso, pagkakabuoat ang mga paraan sa kung paano uunawain ang isang wika. Isa sa binibigyanpansin ngayon sa pag-aaral ng wika, lalong-lalo na sa larangan ng lingwistikaay ang bilingwalismo. Nakaugat ang bilingwalismo sa mga pagbabago ng wika atkultura na nangyayari sa lipunan. Ang bilingwalismo ay ang kakayahang gumamitng dalawang magkaibang wika.Ang pagiging bilingwal ng isang indibidwal ay nakasalalay sa kung paanosiya natutong gumagamit ng pangunahing wika. Minsan ang isang nilalang aynatututosadalawangwikasabaysakanyangpagkatutongmagsalita(simultaneous bilingualism)Maaring may magsasabi na sila ay bilingwal, subalit ito ay maaaringnangangahulugan lamang ng kaalaman sa pagsasalita at pakikipag-usap. Maaaringmagiging bilinggwal ang isang tao dahil sa pagkakataong lumaki ito nagumagamit ng dalawang magkaibang wika (sequential bilingualism). Pwedenaman na ang tao ay marunong magbasa ng dalawang magkaibang wika,subalit ito'y hindi ang pagiging bilingwal, tinatawag lamang ito na bi-literate.Ang pagiging bilingwal ay ang pagiging marunong sa dalawang wika sahiwalay na pagkakataon. Ito ay nangangahulugan sa paggamit ng dalawang wikana hiwalay. Halimbawa nito ay paggamit ng Filipino sa hiwalay na usapin atwikang Hiligaynon sa iba pang pagkakataon. Ang pagiging bilingwal aynangangailangan ng malawak, malalim na kasanayan at karunungan.BILINGWALISMOMga Layunin:Sa araling ito, ang mga mag-aaralay inaasahang:naipaliwanag ang kahulugan ng bilingwalismo;naiisa-isa ang elemento ng bilingwalismo; atnatatalakay ang kaganapan tungkol sabilingwalismo.
Upang mas magiging malinaw ang usaping ito, dapat na talakayin ang isyuayon sa layuning akademiko. Ang pagiging bilingwal ay nangangahulugan ngkakayahang gumamit ng dalawang wika na naiintindihan ng kausap. Dalawanghiwalay na usaping ginagamitan ng dalawang hiwalay na wikang kapwanaiintindihan ng nagsasalita at nakikinig. Mawawalang saysay ang kahulugan ng

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 237 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture