Niveli i Borxhit publik t� brendshëm ka qen� m� i lart� se borxhi publik i

Niveli i borxhit publik t? brendshëm ka qen? m? i

This preview shows page 7 - 9 out of 16 pages.

Niveli i Borxhit publik të brendshëm ka qenë më i lartë se borxhi publik i jashtëm ndër vite dhe ka qenë rezultat i mungesës së theksuar të likujditeteve. Pesha e borxhit të brendshëm pas vitit 2010 ka ardhur në ulje. Kjo ulje ka ardhur si pasojë e uljes së normave të interesit nga Banka e Shqipërisë në vitet e fundit si dhe likujditetit të tepërt në sektorin bankar. Aktualisht instrumentat financiarë kryesorë të borxhit të brendshëm përbëhen nga letra me vlerë qeveritare me afate nga 1 deri në 10 vjet. Tendenca e viteve të fundit është zgjatja e afatit të maturimit të instrumenatve financiare. Mbajtësit kryesorë të këtij borxhi janë bankat e nivelit të dytë, më pas vijnë individët. Huamarrja e jashtme. Përveç borxhit që qeveria merr nga publiku i brendshëm, ajo mund të marrë kredi nga shtete të tjera e institucione financiare ndërkombëtare në afate të gjata. Kreditë kanë norma të caktuara interesi dhe bazohen në kontrata midis qeverisë shqiptare dhe këtyre institucioneve. Niveli i borxhit të jashtëm krahasuar me borxhin e brendshëm, është relativisht i ulët. Huamarrja e jashtme është përdorur kryesisht për investime kapitale në infrastrukturë, arsim, bujqësi, etj. Borxhi i jashtëm është në disa monedha: euro, dollar dhe Jen. Mbi 50 përqind e tij është në euro duke e bërë të ekspozueshëm ndaj kursit të këmbimit. 7
Image of page 7
Pjesë e borxhit të jashtëm është edhe emëtimi i Eurobondit në nentor të 2010. Rifinancimi i tij me një Eurobond të ri me norma më të ulët interesi u realizua në vitin 2015, pa ndryshuar huamarrjen në tërësi. Eurobondi i fundit është emëtuar në vitin 2018 me normë interesi 3.55% dhe afat 7 vjecar. 2.3 Drejtimi i borxhit publik Këshilli i Ministrave është i vetmi autoritet në nivel qëndror që ka të drejtën e marrjes së huave për financimin e projekteve të investimeve nga institucionet ndërkombëtare, shtetet ose personat juridikë, në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe me ligjet në fuqi. Ai është i vetmi autoritet që jep garanci shtetërore të huasë. Kuvendi bën ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me marrjen përsipër të detyrimeve financiare. Ministri i Financave përfaqëson Këshillin e Ministrave në marrëveshjet e huavedhe të garancive shtetërore ndërkombëtare. Ministri i Financave është i vetmi autoritet, që ka të drejtën e marrjes së huave, brenda limiteve të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor nga persona juridikë dhe/osefizikë. Ministri i Financave është autoriteti, që emëton instrumentet e huasë dhe negocionnjë marrëveshje huaje shtetërore dhe garancie shtetërore të huasë. Ministri i Financave ka të drejtën e zgjedhjes së llojit të instrumenteve financiare, të karakteristikave dhe kushteve të tyre. Për marrëveshjet e huasë, që parashikojnëpolitika monetare, merret, paraprakisht, mendimi i Bankës së Shqipërisë. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore është autoriteti, që ka të drejtën e marrjessë huave dhe dhënien e garancive brenda dhe jashtë vendit për huanë vendore. Huaja afatgjatë vendore miratohet, paraprakisht, nga Ministri i Financave lidhurme procedurat, limitet dhe efektet e saj.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes