postkolonyalismo addresses reactions to colonialism in a context that is not

Postkolonyalismo addresses reactions to colonialism

This preview shows page 24 - 26 out of 127 pages.

postkolonyalismo “addresses reactions to colonialism in a context that is not necessarily determined by temporal constraints: cultural productions become textual/cultural expressions of resistance to col onization” (Gilbert at Tompkins 2). Mga Kasama sa Pakikibaka: Postkolonyalismo sa Cinema “Cinema, as an element in a cultural process, will need to be, in the final analysis, the language of a society.” Glauber Rocha (13) Sa mundo ng pelikula, marami na ring filmmaker ang gumamit ng midyum ng pelikula upang harapin at talakayin ang samu’t saring isyung pumapaloob sa imperyalismo at kolonyalismo. Para sa kanila, ang sining ng pelikula ay maaaring gamiting sandata sa paglaya ng kaisipan at kamalayan mula sa naghaharing gahum. Sa kanilang mga sinulat at nilikha, makikita natin kung paano ang teoryang postkolonyal ay nagagamit sa sining ng pelikula. Sa katunayan, sa postkolonyal na panahon kung ating gagawing batayan ang sinabi ni Jane Hiddleston ay marami nang filmmaker, mga kilos pampelikula (film mov ements) at pambansang cinema ang umusbong sa iba’t ibang bansang may kasaysayan ng imperyalismo at kolonyalismo. Ang manifestong sinulat ng Rusong filmmaker na si Dziga Vertov ang isa sa mga unang naglatag ng konsepto at estetika ng mapagpalayang uri ng cinema. Produkto ng Bolshevik Revolution noong 1916-1917, walang takot na nilabanan ni Vertov ang fiksyonal na pelikula ng Rusya pati na rin iyong mula sa Hollywood. Ayon sa kanya: “ Existing cinema, cinema as a
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

25 commercial object and cinema as a field of art, has nothing in common with our work” (kay Williams 28). Para kay Vertov, ang ganitong klase ng cinema, na likha ng mga burgis, ay nagbibigay ng maling ilusyon upang huwag makita ng masa ang tunay na kalagayan ng mundong kanilang ginagalawan. Tinawag ito ni Vertov na “cinema nicotine” dahil sa kakayahan nitong linlangin ang persepsiyon ng manonood: To intoxicate and suggest the essential method of the fiction film approximates it to a religious influence, and makes it possible after a certain time to keep a man in a permanent state of over- excited unconsciousness […] Musical shows, theatrical and cine-theatrical performances and so on above all act upon the subconscious of the spectator or listener, distorting his protesting consciousness in every possible way. (Vertov 82-83) Walang kaduda-duda kay Vertov ang mapanlasong epekto ng mainstream na pelikula sa isipan ng manonood. Sinegundahan pa niya ito ng pagsulat ng isa pang manifesto kung saan sinabi niya na dapat nang ibasura ang fiksyonal na pelikul a sapagkat ito’y isang mapanupil na sandata ng mga burgis laban sa masa: Film drama is the opium of the masses. Down with the immortal kings and queens of the screen! Long live the ordinary people filmed in everyday life and at work!
Image of page 25
Image of page 26
 • Spring '16
 • Albus Dumbledore

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes