Quyeàn ñöôïc höôûng coå töùc coå töùc

This preview shows page 77 - 83 out of 112 pages.

+ Quyeàn ñöôïc höôûng coå töùc: . Coå töùc cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty , Tyû leä chia coå töùc do Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh. . Coå töùc coù theå ñöôïc traû baèng tieàn hoaëc baèng coå phieáu môùi.
Image of page 77

Subscribe to view the full document.

PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn + Quyeàn ñöôïc mua coå phieáu môùi Coå ñoâng ñöôïc quyeàn mua coå phieáuphaùt haønh boå sung (nhôø ñoù coå ñoâng vaãn duy trì tyû leä voán coå phaàn naém giöõ). Coå ñoâng coù theå baùn quyeàn naøy cho ngöôøi khaùc trong hoaëc ngoaøi coâng ty. * Coå phieáu öu ñaõi (Preferred Stock) Coå phieáu öu ñaõi laø coå phieáu coù möùc coå töùc ñöôïc aán ñònh hoaëc ñöôïc nhaän coå töùc tröôùc coå phieáu phoå thoâng. Coå ñoâng naém giöõ coå phieáu öu ñaõi khoâng ñöôïc tham gia ñaïi hoäi coå ñoâng, khoâng ñöôïc boû phieáu vaø caùc quyeàn lôïi khaùc khaùc nhö coå ñoâng naém giöõ coå phieáu phoå thoâng.
Image of page 78
PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn c. Lôïi töùc cuûa coå phieáu * Coå töùc : Tyû leä phaân chia coå töùc do HÑQT quyeát ñònh * Laõi voán ( thaëng dö voán) : giaù baùn coå phieáu > giaù mua d. Caùc loaïi giaù cuûa coå phieáu * Meänh giaù (Par Value – PV) : Giaù trò ghi treân coå phieáu goïi laø meänh giaù * Thö giaù (Book Value): Giaù trò cuûa coå phieáu theo soå saùch keá toaùn – Thö giaù phaûn aùnh tình traïng voán cuûa coâng ty.
Image of page 79

Subscribe to view the full document.

PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn Ví duï: - Soá luôïng coå phaàn cuûa coâng ty laø : 10 trieäu CP. Coå phieáu coù meänh giaù :10.000 - Voán coå phaàn cuûa coâng ty A tính theo meänh giaù laø 100 tyû VND - Thaëng dö voán cuûa coâng ty laø 80 tyû VND. Trong ñoù : . - Quyõ tích luõy töø lôïi nhuaän 20tyû - Thaëng dö voán 60 tyû Ta coù : - Toång voán coå phaàn theo soå saùch keá toaùn laø 180 tyû VND - Toång soá coå phieáu ñöôïc phaùt haønh 10 trieäu - Thö giaù cuûa coå phieáu = 180 tyû 10 trieäu CP = 18.000 ñ/CP
Image of page 80
PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn * Hieän giaù (Present Value) : Giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu * Thò giaù (Market Value) : Giaù cuûa coå phieáu treân thò tröôøng. MV = T uni1EF7 leä Giaù coå phieáu/ Thu nhaäp=P/E (Price Earning ratio ) Thöïc teá thò giaù coå phieáu bò aûnh höôûng bôûi nhieàu nhaân toá: Coå töùc mong ñôïi Laõi suaát tieàn göûi NH (lyù thuyeát) - Tyû leä phaân chia coå töùc. - Tình hình kinh doanh vaø keá hoaïch phaùt trieån cuûa coâng ty vaø yeáu toá thò tröôøng. - Cung – caàu veà coå phieáu - Laõi suaát treân thò tröôøng tieàn teä - Nhaân toá khaùc ( Kinh teá taøi chính ,chính trò, quaân söï…)
Image of page 81

Subscribe to view the full document.

PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn 4.2. Traùi phieáu (Bonds) a. Caùc khaùi nieäm * Traùi phieáu : - Chöùng chæ hoaëc buùt toaùn ghi soå xaùc nhaän quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi sôû höõu traùi phieáu ñoái vôùi taøi saûn hoaëc voán cuûa toå chöùc phaùt haønh.
Image of page 82
Image of page 83
 • Fall '13

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern