AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Nguy ễ n trí tri ueh 2012 29 các đ? c đ i ể

Info icon This preview shows pages 10–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 29 Các đặ c đ i m ch t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) xrhombus Có th hi u đượ c square4 Phân lo i và trình bày thông tin rõ ràng và chính xác s giúp thông tin có th hi u đượ c. square4 M t s hi n t ượ ng kinh t ế r t ph c t p và khó có th hi u đượ c. Vi c lo i b hi n t ượ ng kinh t ế này ra kh i BCTC s giúp d hi u nh ư ng s làm cho BCTC không đầ y đủ và có th gây hi u l m. square4 BCTC đượ c l p cho ng ườ i s d ng có s hi u bi ế t h p lý v kinh doanh và các ho t độ ng kinh t ế và có s đầ u t ư trong vi c xem xét và phân tích thông tin. Đố i v i các hi n t ượ ng kinh t ế ph c t p, để hi u đượ c thông tin thì đ ôi khi c n đế n chuyên gia. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 30
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 11 xrhombus B ng cân đố i k ế toán (Báo cáo tình hình tài chính) square4 Tài s n square4 N ph i tr square4 V n ch s h u xrhombus Báo cáo k ế t qu H Đ KD square4 Thu nh p square4 Chi phí Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 31 CÁC Y U T C A BCTC 32 square4 Khoâng coù ñònh nghóa chính thöùc square4 Hieåu ngaàm laø thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm chaát löôïng vaø caùc chuaån möïc keá toaùn. square4 Ñoøi hoûi söï xeùt ñoaùn Yêu c u cao nh t đố i v i BCTC TRUNG TH C VÀ H P LÝ Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 N ph i tr V n ch s h u THU NHAÄP CHI PHÍ Tài s n Quan h gi a các y ế u t L i nhu n/L CÁC Y U T C A BCTC
Image of page 11
1/02/2012 12 B ng cân đố i k ế toán Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 34 Tài s n: square4 ngu n l c do đơ n v ki m soát square4 là k ế t qu c a m t s ki n trong quá kh , square4 đơ n v mong đợ i s thu l i các l i ích kinh t ế trong t ươ ng lai N ph i tr : square4 các ngh ĩ a v hi n t i c a đơ n v square4 phát sinh t m t s ki n trong quá kh , square4 vi c thanh toán ngh ĩ a v s làm gi m l i ích kinh t ế trong t ươ ng lai (gi m ngu n l c) VCSH: l i ích còn l i c a đơ n v trong tài s n sau khi tr ừ đ i các kho n n ph i tr . B ng cân đố i k ế toán xrhombus Khi xem xét m t kho n m c có th a mãn đị nh ngh ĩ a c a tài s n, n ph i tr ho c v n ch s h u hay không thì c n ph i xem xét b n ch t và hi n tr ng kinh t ế c a kho n m c thay vì hình th c pháp lý c a chúng (substance over form) square4 Thí d : thuê tài chính
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern