AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

S tính nh ấ t quán có m ố i liên quan nh ư

Info iconThis preview shows pages 9–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s Tính nh ấ t quán có m ố i liên quan nh ư ng không đồ ng nh ấ t v ớ i tính có th ể so sánh. Tính nh ấ t quán là vi ệ c áp d ụ ng nh ấ t quán m ộ t ph ươ ng pháp k ế toán cho m ộ t lo ạ i nghi ệ p v ụ kinh t ế phát sinh gi ữ a các k ỳ k ế toán c ủ a cùng m ộ t doanh nghi ệ p ho ặ c trong m ộ t k ỳ k ế toán gi ữ a các doanh nghi ệ p. s Tính có th ể so sánh không ph ả i là cách th ứ c x ử lý các hi ệ n t ượ ng kinh t ế khác nhau theo m ộ t cách gi ố ng nhau. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 26 Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) x Có th ể ki ể m tra đượ c s Tính có th ể ki ể m tra đượ c s ẽ giúp đả m b ả o v ớ i ng ườ i s ử d ụ ng báo cáo tài chính r ằ ng thông tin đượ c trình bày trung th ự c v ề hi ệ n t ượ ng kinh t ế đượ c trình bày. s Tính có th ể ki ể m tra đượ c có ngh ĩ a là m ộ t ng ườ i khác có ki ế n th ứ c và độ c l ậ p có th ể đư a ra m ộ t k ế t lu ậ n (m ặ c dù không c ầ n thi ế t ph ả i hoàn toàn đồ ng ý) r ằ ng b ứ c tranh v ề m ộ t doanh nghi ệ p c ụ th ể đ ã đượ c trình bày trung th ự c. s Vi ệ c ki ể m tra có th ể th ự c hi ệ n tr ự c ti ế p ho ặ c gián ti ế p Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 27 1/02/2012 10 Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) x K ị p th ờ i s Tính k ị p th ờ i có ngh ĩ a là thông tin đượ c cung c ấ p cho ng ườ i ra quy ế t đị nh t ạ i th ờ i đ i ể m mà chúng có th ể ả nh h ưở ng đế n quy ế t đị nh kinh t ế . Thông th ườ ng, thông tin càng c ũ thì s ẽ càng ít h ữ u ích. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 28 Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) x K ị p th ờ i - Thí d ụ : Ti ế p theo thí d ụ v ề công ty ALAMA, m ộ t s ố thông tin khác nh ư sau: x Công ty ALAMA không khai báo thông tin v ề v ụ ki ệ n trong n ă m 20 X 3. x Tháng 5/20 X 4, công ty ALAMA phát hành c ổ phi ế u ra công chúng để thu v ề 50 t ỷ đồ ng để đầ u t ư s ả n xu ấ t kinh doanh....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page9 / 13

s Tính nh ấ t quán có m ố i liên quan nh ư ng...

This preview shows document pages 9 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online