Trâu canh t? đấy được cưng h? t m ứ c l

This preview shows page 215 - 219 out of 299 pages.

Trâu Canh t đấy được cưng hế t m c, l i d ng vi ệc ngày đêm đượ c vào cung h u h thu c thang mà thông dâm v i cung n . B M nh bi ết được đị nh x Trâu Canh ch ết, nhưng thấ y H o t p t e kh i nghi p được thì cũng mừ ng trong lòng nên m i tha cho Canh. Có điề u cu i cùng H ạo cũng chẳng sinh đượ c đứ a con nào n i dõi. Năm 1357, bố M nh v ch u ông bà, thanh niên Tr n H o 21 tu i, chính th ức được tháo cũi sổ l ng. L ần đầu tiên trong đờ i H o có nhi u ti ền như vậ y nên không bi ết tiêu vào đâu cho vừ a. C m th y h u cung d t nát, quê mùa, H o bèn cho xây vô s cung điện, đề n đài, đào hồ l n, th cá s u, nuôi chim thú ki ng, tr ng cây quý, ri ế t r i ng hoa viên trông h m h như cái rừ ng nguyên sinh. H ạo thườ ng t ch c cho các hoàng thân, công chúa thi di n tu ng chèo cho vui c a vui nhà. Ri ế t r ồi hoàng cung trông như cái nhà hát. H o còn có thói ham mê c b ạc, rượ u chè. Gi như ông nộ i Thuyên mà còn s ng, ông v n ghét cay ghét đắ ng b n c b c và nghi ện rượ u nên ch c ông s lôi H o ra quánh ch ế t. G ặp đượ c hôn quân, các gian th n thi nhau kéo bè k ết đảng, lũng đoạ n tri u chính. Trung th n Chu Văn An ngày ngày phả i g p b n n nh th n, ng a con m t quá nên dâng Th t tr m s xin chém b y tên n nh th ần đầ u s . H o th y m t phát chém nhi u quá
Image of page 215
216 nên nh ất định không đồng ý. Chu Văn An nghe chán luôn, không thèm làm quan n a mà b v Chí Linh làm ông giáo làng. Tuy yêu thương bọ n n nh th n nhưng Hạ o v n mu n níu kéo trung th n, nhi u l n H o m ời Chu Văn An về n m gi đạ i quy n, ban thưởng mũ áo các kiểu nhưng Chu Văn An đề u quy ế t li t t ch i. Năm 1366, Hạo đi chơi đế n khuya m i v , lo ng qu ạng sao đó làm mấ t toi n ki ếm. Nghĩ điề m báo s mình không th nên H ạo càng ăn tàn phá hại hơn. Đất nướ c tr nên nát bét t i n ỗi Chiêm Thành cũng dám sang b t n ạt, đòi đấ t. Năm 1369, Hạ o v ch u ông bà, s ng u ng 33 năm không làm được gì cho đờ i. T i t n lúc ch ế t còn để l i h u h a khi ch n nh ầm ngườ i k ế v .
Image of page 216
Nh t L v n có b m đề u làm ngh thu t. M L xinh đẹ p l ng l ộn nên dù đang mang thai vẫ n c b Tr n Nguyên D c, t c anh trai c a H o b t v làm v . Thanh niên h Tr ần xưa nay luôn coi chuyện đổ v là vinh quang, nên khi ra đờ i L đượ c b dượ ng Nguyên D c chăm bẵm như con ruộ t. Giang h d o ấy cũng hay đồn đạ i v xu t thân c a L , nên khi chú H o truy n ngôi cho L thì tri ều đình không ai ưng b ng. Ch có bà Hi ế n T Thái h ậu trướ c gi không hay ng ồi lê đôi mách nên không biết gì, nghĩ Lễ cháu n i ru t th t nên h n nhiên ng h . L v ốn có thiên hướ ng ngh thu t nên khi cho làm chính tr thì th n m ặt ra. Suy nghĩ mệ t m i quá nên L đành mượn rượ u gi i s ầu, mượ n chè gi ải ưu.
Image of page 217
218 Nguyên cái tri ều đình không ai đam mê nghệ thu t để phân ưu cùng nên Lễ b t b ru ột Dương Khương ph i giã t showbiz vào cung b u b n. L còn mu n làm l i ch ứng minh thư đổi thành Dương Nhậ t L .
Image of page 218
Image of page 219

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors