Për çdo blerje nga fermerët sipas skemës s� veçant� regjimi i kompensimit të

Për çdo blerje nga fermerët sipas skemës s?

This preview shows page 31 - 33 out of 36 pages.

ekonomike që është për qëllime investimi. Për çdo blerje nga fermerët sipas skemës së veçantë, regjimi i kompensimit të prodhuesve bujqësore, personi i tatueshëm blerës faturën e blerjes për mallin e blerë nga fermerët e regjistron në kutitë përkatëse të librit të blerjes me përcaktimin “Vlera e tatueshme/nga fermerë vendas” dhe në një kuti të veçantë, regjistrohet vlera që i korrespondon normës së kompensimit, si produkt i vlerës së tatueshme të mallit me përqindjen e kompensimit. Gjithashtu në librin e blerjes në kuti të ndara më vete do të regjistrohet edhe korrigjimi i TVSH-së së zbritshme në rastet kur kemi të bëjmë me rregullime të zbritjes së TVSH-së, si edhe borxhi i keq kur është plotësuar procedura e kërkuar. 3. Libri i shitjeve është i detyrueshëm të mbahet nga të gjithë personat e tatueshëm 31
Image of page 31
Në të regjistrohen për çdo transaksion, klienti dhe të dhënat e faturës që paraqet transaksionin. Në të regjistrohet vlera totale e transaksionit përfshirë TVSH (në qoftë se ka). Shitjet regjistrohen të ndara në: shitje të përjashtuara (shitjet të cilat ligji i kategorizon si të përjashtuara nga TVSH, shitje pa TVSH (shitje të cilat janë shitje të tatueshme për nga natyra, por vendi i furnizimit të tyre nuk është në Shqipëri dhe të tjera të përcaktuara me udhëzim), shitje me TVSH zero%, eksporte, dhe shitje të tatueshme me TVSH 20%. Libri i shitjeve dhe libri i blerjeve është i detyrueshëm të mbahet nga të gjithë personat e tatueshëm dhe duhet të dorëzohen elektronikisht për çdo periudhë tatimore përpara dorezimit të deklaratës së TVSH-së të periudhës dhe jo më vonë se data 10 e muajit që pason periudhën tatimore që deklarohet. 5. REGJIMI I BIZNESEVE TË VOGLA Personat e tatueshëm, qarkullimi vjetor i të cilëve është nën kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në i përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, janë objekt i regjimit specifik për bizneset e vogla, duke përfituar përjashtimin nga detyrimi për të llogaritur TVSH-në në shitje për të gjitha furnizimet e mallrave apo shërbimeve që ai kryen në kuadër të veprimtarisë së tij ekonomike, për gjithë periudhën në të cilën vazhdon të plotësojë kriteret për aplikimin e këtij regjimi. 2. Kështu përfitojnë të drejtën të zbatojnë këtë regjim të TVSH-së: a. personat e tatueshëm, të cilët regjistrohen për të kryer veprimtari ekonomike për herë të parë dhe në fillim të veprimtarisë së tyre ekonomike parashikojnë të realizojnë qarkullim vjetor të pritshëm nën kufirin minimal të regjistrimit. Nëse këta persona regjistrohen për të kryer veprimtari ekonomike gjatë vitit kalendarik, qarkullimi i pritshëm për të përcaktuar kufirin llogaritet proporcionalisht për periudhën e mbetur deri në fund të vitit. b. Personat e tatueshëm, qarkullimi vjetor i të cilëve bie nën kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në. Këta persona kërkojnë të çregjistrohen nga regjimi normal i TVSH-së, me kërkesë të tyre, në rast se qarkullimi vjetor bie nën kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në. E Drejta e Zgjedhjes 1. Personat e tatueshëm që i nënshtrohen regjimit të bizneseve të vogla duke përfituar nga
Image of page 32
Image of page 33

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors