Năm 1329 mạnh nhườ ng ngôi cho nhóc t ỳ

This preview shows page 211 - 216 out of 299 pages.

Năm 1329, Mạnh nhườ ng ngôi cho nhóc t Vượ ng, khi y m i 10 tu i, s g i Tr n Hi ế n Tông. Vượ ng thông minh nhanh nh ẹn nhưng còn sử u nhi nên vi c tri u chính v n do M nh x lý h ế t. Khi Vượng trưở ng thành, M ạnh tưở ng s ắp đượ c ngh ngơi rồi thì đùng cái Vượ ng quy tiên, ấy là năm 1341. Hên sao lúc này Hi ế n T Hoàng h ậu đã chị u sinh đẻ . M nh bèn l ập đứ a th hai là Tr n H o m i 6 tu i lên làm vua, s g i là D Tông. Năm 1356, khi đi tuầ n Ngh An, M nh b con ong hãm tài chích gi a m t. M nh luôn t hào vì v ngoài
Image of page 211
212 t a th n tiên, gi m ặt sưng như cái thớ t thì M nh ch u không n i nên sinh b nh. Hi ế n T Hoàng h u mu ốn phóng sinh gia súc để M nh kh i b nh. M nh t ái b o: - Thân tui mà bà đem con trâu, con lợn ra đổ i. D Tông c Trâu Canh t i b t m ch b c thu c. V n ghét cái b n m t Trâu Canh vì can t i thông dâm v i cung n và l i l gian x o mê ho c D Tông nên thu c Trâu Canh dâng M nh thà ch u x u ch không thèm u ng. Cu ối cùng vào mùa xuân năm 1357, Trầ n Minh Tông Tr n M ạnh qua đờ i cung B o Nguyên, v t v h ế t 57 mùa khoai.
Image of page 212
213 Tr n H ạo ra đời năm 1336, là đứ a con th 10 c a Tr n Minh Tông. B M nh và m Hi ế n T kh i nghi p mãi m ới đượ c anh em Tr n Nguyên D c và Tr n H ạo. Hai đứ a mà ch ịu ra đờ i s ớm vài năm thì ông ngo i Qu c Ch ẩn đã không chế t oan ch ế t u ng vì b vu t ội mưu phả n. Trung thu năm 4 tuổ i, H o m ải rước đèn con vị t nên s y chân ngã xu ng ao, suýt thì ch ết đuố i. Sau khi thăm khám, thái y Trâu Canh bả o tính m ng H o không còn nguy hi ểm nhưng sau này sẽ b li t dương. Bố M nh v ốn không ưa cái mặ t Trâu Canh nên ch ng thèm quan tâm. Năm 1341, anh giai Hạ o là Hi ến Tông qua đời mà chưa kịp sinh đẻ . Anh cùng m v i H o là Nguyên D c thì tính tình l i ng o m n
Image of page 213
214 nên dù H o m i lên 6 tu i l i còn b Trâu canh hãm tài phán li ệt dương, bố M nh v n quy ết đị nh ch n H o k ế v . S g i Tr n D Tông. Nh ững năm bố M nh còn s ng, vi ệc nướ c b M nh lo h ế t, t chuy n chi ế n tranh v i Chiêm Thành và Ai Lao, cho đế n chuy n h n hán, m ất mùa. Đạ i Vi t vì v y v ẫn hưng thị nh m c dù vi c H o làm ch là hưở ng th và ngày đêm suy nghĩ về v ấn đề li t dươ ng c a mình. Năm 1351, Hạ o tròn 15 tu i, d y thì xong xuôi nhưng vì bị Trâu Canh ám nh nên H o luôn c m th ấy mình chưa phát triể n toàn di n. Lúc kh i nghi ệp cũng luôn mặ c c ảm trong lòng nên làm ăn không hi u qu , càng ngày càng c m th y Trâu Canh phán đú ng. Trong giây phút H o tuy t v ng nh t, Trâu Canh xu t hi ện như mộ t v th n, ch cho H o m ột phương pháp chữ a b nh th n k . Trâu Canh xui H o gi ế t m ột đứ a b trai, l y m t hòa v ới dương kh i th ch mà u ng và thông dâm v i ch em ru t thì s kh i b nh. H o tin tưở ng Trâu Canh tuy ệt đố i nên háo h c làm theo, thông dâm v i ch ru t là công chúa Ng c Tha. Có s đả m b o c a Trâu Canh, H o thêm t tin nên kh i nghi p khá xuôi chèo mát mái.
Image of page 214
khoùi 215
Image of page 215
Image of page 216

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors