Веб 15 в економічній науці

This preview shows page 7 - 10 out of 13 pages.

4) Т. Веблен. 15. В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати: 1) точку перетину попиту і пропозиції; 2) залежність між обсягом, заробітною платою і кількістю працівників; 3) перетин кривих попиту і пропозиції; 4) перетин кривої граничної корисності і кривої загальних витрат. 7
16. Яку теорію вперше створив А. Маршалл? 1) теорію розрахунку міжнародного руху капіталу; 2) теорію цінової еластичності попиту; 3) теорію спадної граничної корисності; 4) теорію альтернативних витрат. 17. Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи? 1) теорія граничної корисності; 2) теорія трудової вартості; 3) теорія чинників виробництва; 4) теорія грошей. 18. Який вчений-економіст не належить до представників кембріджської школи? 1) А. Маршалл; 3) К. Менгер; 2) А. Пігу; 4) Р.Дж. Хоутрі. 19. Хто з економістів запровадив поняття короткостроковий та довгостроковий періоди: 1) А. Маршалл; 3) А. Сміт; 2) К. Менгер; 4) В. Мітчелл. 20. Хто був засновником австрійської школи маржиналізму? 1) Л. Вальрас; 3) О. Бем-Баверк; 2) К. Менгер; 4) Ф. Візер. 21. Хто запровадив поняття «споживчий надлишок»? 1) А. Маршалл; 3) К. Менгер; 2) А. Пігу; 4) Р. Дж. Хоутрі. 22. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав: 1) акселератором; 3) мультиплікатором; 2) ціновим показником; 4) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною. 23. Хто з перелічених економістів не був маржиналістом? 1) К. Менгер; 3) Р. Коуз; 2) О. Бем-Баверк; 4) Ф. Візер. 24. На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають: 1) середніми витратами; 3) загальними; 2) граничними витратами; 4) змінними. 25. Засновником американської школи маржиналізму є: 1) А. Маршалл; 3) К. Менгер; 2) А. Пігу; 4) Дж.Б,Кларк. 26. Яка економічна школа не поділяла принципів маржиналізму? 1) австрійська; 3) лозаннська; 2) кембриджська; 4) історична. 27. Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»? 1) «аналітична економія»; 3) «економіка»; 2) «економікс»; 4) «математична економія». 28. Закон спадної продуктивності праці був сформульований: 1) А. Маршаллом; 3) К. Менгером; 2) А. Пігу; 4) Дж.Б,Кларком. 29. Який австрійський учений досліджував у своїх працях поняття «дисконтування»? 1) К. Менгер; 3) Ф. Візер; 2) О. Бем-Баверк; 4) Л. Мізес. 30. Розмір середньої фірми за А. Маршаллом збільшується із зростанням: 1) чисельності працівників; 3) сукупного обсягу виробництва; 2) обсягу прибутку фірми; 4) обсягу витрат і капіталу. 31. Дж.Б.Кларк використовував: 1) мікроекономічний аналіз; 3) історичний метод; 2) макроекономічний аналіз; 4) психологічний метод. 32. Хто з австрійських учених запровадив поняття «альтернативні витрати»? 1) К. Менгер; 3) Ф. Візер; 2) Є. Бем-Баверк; 4) Л. Мізес. 33. Найважливішим елементом ринкової економіки за А. Маршаллом є: 1) праця; 3) капітал; 2) ціна; 4) організаторські здібності. 34. Загальноекономічну рівновагу досліджував: 1) В.Парето; 2) Г.Гессен; 3) Є.Бем-Баверк; 4) Д.Рікардо. 35. Хто є автором ідеї про «великий неокласичний синтез»? 8
1) Дж. М. Кейнс; 3) М. Фрідмен; 2) П. Семюелсон; 4) Дж. К. Гелбрейт. 36. В основу наукових праць К. Менгера покладено вчення: 1) німецьких економістів-істориків; 2) німецьких націоналістів; 3) німецьких марксистів; 4) німецьких соціалістів. 37. Хто з перелічених учених не відноситься до неокласичного напрямку?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture