Shitja e mallrave ësht� nj� transaksion q� gjeneron fluks hyrës prej fluks

Shitja e mallrave ësht? nj? transaksion q? gjeneron

This preview shows page 5 - 7 out of 13 pages.

është $15. Shitja e mallrave është një transaksion që gjeneron fluks hyrës prej $500 dhe fluks dalës prej $15, duke rezultuar me një fluks hyrës prej $485. Kursimi prej taksave Nëse një transaksion rezulton në një ulje të ndonjë tatimi apo takse pavarësisht periudhës, ulja e tatimit është një fluks hyrës. Në sistemin tatimor tatimi mbi fitimin e shoqërive bazohet në fitimin neto të biznesit dhe jo në të ardhurat bruto. Si rrjedhim, shumë shpenzime mund të zbriten përpara llogaritjes së tatimit mbi fitimin. Zbritja e tyre ul fitimin e tatueshëm dhe sjell si pasojë reduktimin e detyrimit tatimor, pra në një kursim tatimor. Kështu, nëse shoqëria A merr me qëra një hapësirë për biznesin për $1000, atëherë nga të ardhurat e aktivitetit ajo do të zbresë çdo muaj $1000 shpenzime. Nëse shoqëria është subjekt i tatimit 15%, atëherë zbritja e shpenzimit të qërasë do të shkaktojë $150 kursim. Marrja me qëra e ambjentit do të ketë $1000 fluks dalës dhe $150 fluks hyrës, duke rezultuar neto $850 fluks dalës. Llogaritja e një kostoje tatimore apo një kursimi tatimor prej një transaksioni trajtohet si një fluks monetar në vitin në të cilin ndodh transaksioni. Koha e fluksit monetar reflekton faktin se tatimpaguesit duhet të paguajnë tatimet dhe taksat për të ardhurat korrente në vitin korrent dhe jo në fillim të vitit tjetër kur deklarojnë të ardhurat. Pra, nëse subjekti përfshihet në një transaksion me pasoja tatimi në vitin 2014, kursimi apo kostoja e tatimit është fluks monetar i vitit 2014. Tarifa marxhinale e tatimit, rëndësia e saj Kursimi apo kosto nga tatimi mbi fitimin janë një funksion i tarifës marxhinale të firmës. Në kapitujt e mëparshëm është dhënë përkufizimi i tarifës marxhinale të tatimit, si norma e aplikuar mbi paratë shtesë të fituara. Në analizën e transaksioneve që rrisin apo ulin tatimin mbi fitimin, norma marxhinale është norma me të cilën do të tatohet rritja apo ulja. Nëse kjo normë është konstante përgjatë rritjes apo zbritjes, llogaritja e kostos pas kursimit të tatimit do të jetë e thjeshtë. Kështu supozojmë se shoqëria A është subjekt i tatimit progresiv me dy shkallë: 15 përqind për $50.000 e parë dhe 30 përqind për shumat mbi $50.000. Fitimi i tatueshëm i shoqërisë është $100.000. Në qoftë se shoqëria përfshihet në një transaksion që i jep $10.000 shtesë, atëherë të gjithë të ardhurat do të jenë subjekt i taksimit me 30 përqind. Në këtë rast shoqëria do të ketë kosto shtesë prej $3.000. Llogaritja e kostos tatimore apo kursimit tatimor është më e komplikuar nëse tarifa marxhinale e tatimit nuk është konstante përgjatë ndryshimit në të ardhurat e tatueshme. Për shembull, supozojmë se shoqëria B është subjekt i tatimit progresiv me dy shkallë: 15 përqind për $50.000 e parë dhe 30 përqind për shumat mbi $50.000. Fitimi i tatueshëm i shoqërisë B është $44.000. Nëse kjo shoqëri përfshihet në një transaksion që i jep $10.000 të ardhura shtesë, norma marxhinale e $6.000 së parë do të jetë 15%, ndërsa për $4.000 shtesë do të jetë 30%. Kështu që ky transaksion ka një kosto tatimi shtesë prej $2.100 5
Image of page 5
($900+ $1.200). Nëse kjo shoqëri do të përfshihet në një transaksion që në vend të rritjes, i zbret të ardhurat me $10.000, norma marxhinale për të gjithë të ardhurat e zbritura do të
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors