Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Gray ș i holden 1992 constat ă c ă mamele care

Info icon This preview shows pages 200–201. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a suportului social pentru starea de bine a mamei (Boyd 2002). Gray ș i Holden (1992) constat ă c ă mamele care percep niveluri mai înalte de sport social informal ș i formal raporteaz ă st ă ri mai reduse de depresie, anxietate ș i furie. Într-un alt studiu, Twoy, Connolly ș i Novak (2007) au realizat o cercetare de tip sondaj prin care au explorat strategiile de coping la p ă rin ț ii care aveau copii cu TSA. Cercet ă torii au utilizat pe un e ș antion de 94 de persoane, încercând s ă determine strategiile de coping ș i nivelurile de adaptare interne ș i externe ale sistemului familial. Aceste strategii de coping includ: dobândirea suportului social, recadrarea, mobilizarea familiei s ă primeasc ă ș i s ă accepte ajutor, c ă utarea suportului spiritual ș i evaluarea pasiv ă . Twoy ș i colab. (2007) au ajuns la concluzia c ă p ă rin ț ii copiilor cu TSA sunt predispu ș i s ă utilizeze sistemele de suport din cadrul re ț elelor sociale, fapt care devine o real ă strategie de coping. Rezultatele studiului au mai indicat faptul c ă familiile se adapteaz ă la provoc ă rile rezultate din cre ș terea ș i îngrijirea unui copil cu autism. Cu toate acestea, p ă rin ț ii se angajeaz ă adesea în evalu ă ri pasive pentru a face fa ță comportamentului copilului cu TSA. Utilizând evaluarea pasiv ă ca strategie de coping, p ă rin ț ii ignor ă în mod pasiv sau nu recunosc comportamentele copilului care au leg ă tur ă cu TSA, decât s ă se confrunte în mod direct cu ele. Este important de ad ă ugat faptul c ă aceast ă evaluare pasiv ă este o strategie de coping eficient ă pe termen scurt, dar pe termen lung poate duce la strategii dezadaptative (Twoy ș i colab. 2007). Într-un studiu în care s-au evaluat leg ă turile dintre simptomele autismului, strategiile de coping ș i starea de bine a mamelor care aveau copii mici sau adolescen ț i cu TSA s-a constatat c ă nivelurile înalte ale copingului orientat pe problem ă au fost asociate cu un scor mai mare al st ă rii de bine a mamei (Smith, Seltzer, Tager- Flusberg, Greenberg ș i Carter 2008). Cu scopul de a demonstra care sunt factorii rezilien ț ei în cadrul familiilor cu copii auti ș ti, Bayat (2007) realizeaz ă un studiu pe un num ă r de 175 de p ă rin ț i sau al ț i membri ai familiei care se ocup ă de îngrijirea unui copil autist cu vârsta cuprins ă între 2 ș i 18 ani. Rezultatele cercet ă rii demonstreaz ă importan ț a capacit ăț ii familiale de a pune în comun resursele existente ș i men ț inerea leg ă turii între membrii familiei. Pentru ca membrii familiei s ă fie capabili s ă conlucreze ș i s ă î ș i utilizeze eficient resursele, trebuie s ă dispun ă de dou ă calit ăț i: flexibilitate ș i capacitatea de a comunica bine unul cu altul. Aceste calit ăț i sunt necesare pentru a r ă spunde într-o manier ă adecvat ă noilor cerin ț e adresate familiei. Tot în studiul lui Bayat (2007), în 62% din familii se semnaleaz ă o apropiere între membri, datorat ă prezen ț ei copilului autist. În unele cazuri s-au observat ș i cre ș
Image of page 200

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 201
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern