Informations och kunskapsintegration Talar om informationsfl\u00f6det som lika

Informations och kunskapsintegration talar om

This preview shows page 52 - 54 out of 66 pages.

mest makt kräver transparens, ett uttryck för makt med andra ord. - Informations- och kunskapsintegration – Talar om informationsflödet, som lika naturligt borde gå från återförsäljarledet uppströms som tvärt om. För att föra fram feedback och kundinformation. Vertikala marknadsföringssystem – En högt integrerad marknadskanal, arbetar i ett integrerat och sammanhållet system åt samma håll. Kontraktbaserat VMS – Innefattar bland annat franchisekontrakt , Horisontella marknadsföringssystem – Innebär att två eller fler företag samarbetar på en viss nivå, och på det sättet kan samordna finansiella resurser och marknadsföring med delad risk. Prestationsmätning – Handlar till stor del om att välja ut rätt samarbetspartners, leda och motivera varje enskild aktör samt utvärdera marknads-kanalens prestationer. Här används ”Mystery shopper” för att konkret mäta och se kvaliteten. Den aktören med mest makt i marknadskanal kallas för ”Kanalkapten” Exportformer/internationalisering Indirekt export – Säljer genom marknadskanaler som är oberoende och redan verkar på den nya marknaden Direkt export – Företaget startar en egen exportavdelning som sköter marknadsföringen. Joint venturing – Innebär att samarbete med lokala aktörer, kan gälla produktion, marknadsföring, eller anpassning av produkter till lokala marknadens behov. Finns flera olika former av Joint venturing: - Licensering – innebär att företaget tecknar avtal med en licenstagare på exportmarknaden. Mot en avgift köper licenstagaren tillgång till företagets tillverkningsprocesser och patent. - Kontraktstillverkning – Innebär ett kontrakt med tillverkare på exportmarknaden som förutom produktionen tillhandahåller kringtjänster. - Managementkontrakt – Producenten förser det lokala företaget på exportmarknaden med kunskap, medan det lokala företaget står för kapital och investeringar - Samägande – Innebär att det exporterande företaget allierar sig med lokala investerare för att skapa en lokal verksamhet där ägande och produktion delas. Direktinvesteringar – Ger störst vinstpotential och innebär även störst risktagande. Innebär att produktionen sker på exportmarknaden.
Image of page 52
Marknadsföring, människor och interaktion KAP- 8 Reklam ur marketing managementperspektiv - Beskrivs delvis som ett hjälpmedel för konsumenten för att samla in information inför stundande köpbeslut. - Men även som ett av de verktyg en marknadsförare har till förfogande för att påverka konsumenters uppfattning och varumärket och produkterna. Reklam enligt symbolisk interaktionism - Symbolisk interaktionism menar att reklam har en social karaktär, att reklam påverkar hur vi känner, handlar, tänker gentemot andra människor. Reklam som produktion av missnöje - Skapar ofta en relation mellan de vi saknar och det vi genom att köpa produkten kan få tillgång till. Man presenterar lösningen på utgångspunkten, som i regel är ett problem.
Image of page 53
Image of page 54

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 66 pages?

 • Spring '17
 • omvärld –

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture