Course Hero Logo

22 hvis folk er villige til at betale for et bedre

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 5 - 7 out of 7 pages.

2.2 Hvis folk er villige til at betale for et bedre miljø og klima, hvorfor eksisterer der så ikke et privat marked for klimaforbedringer?I økonomien antages der, at mennesket er rationelt og egoistisk, og handler ud for egne præferencer. Da vi før har argumenteret for, at et stabilt klima kan ses som et offentligt gode, da kan ”free rider”- problemet opstå. Lad os antage, der fandtes et privat marked for klimaforbedringer, og det kostede en del penge at opretholde et stabilt klima til grøn energi mm. Det private marked kunne selvfølgelig forsøge sig med at indkræve pengefra private forbrugere til at opretholde klimaet. Der vil højst sandsynligt være enkelte forbrugere, der ville donere penge, grundet f.eks. ideologier mm. men mange forbrugere ville hurtigt finde ud af, de kunne gøre brug af klimaforbedringerne, selvom de ikke gav penge, da andre borgere gav penge, og der vil derved opstå ”free rider” problemet. En ”free rider” er nemlig defineret ved en, person, der gør brug af fordelene ved et gode, men undlader at betale for det.Såfremt det private marked besluttede sig for at forbedre klimaet, ville markedet gøre alle dem, der ikke betalte for klimaforbedringer en fordel. Selvom klimaforbedringer er socialt ønskværdige, ville mange markeder ignorere dette, da de ikke er privat profitabelt. Derimod vil forringelse af klimaet skulle løses på andre måder ved f.eks. sociale normer og moralsk opførelse, velgørenhedsgrupper og egen interesse. 2.4 Find ligevægtspris og - mængde på markedet for stueplanter.Ligevægtsprisen og mængden for stueplanter er på hhv. 200 kr. Og 500 stk. da det er her, at udbuds- og efterspørgelseskurven krydser hinanden, og derfor her, hvor den udbudte mængde er identisk med den efterspurgte mængde. 5
2.5 Find den optimale mængde af stueplanter. Fortolk.Da stueplanter mindsker CO2 udslippet, vil stueplanter blive betegnet som en positiv eksternalitet, da de sociale fordele er større end markedets fordele, hvilket illustreres i figur 4. Derfor vil den sociale efterspurgtemængde være større end markedets.Figur 4 – Positiv eksternalitet Figur 4 illustrerer, da stueplanter reducerer CO2-koncentrationen svarende til en velfærdsgevinst på 100 kr. per plante, da vil distancen på y-aksen (prisen) være 100 kr. fra markedets værdi af stueplanter til samfundetsværdi af stueplanter. Derved vil samfundets ligevægt være en udbudt mængde på 600 stk. til en pris på 240 kr. Det ses derfor, at den sociale efterspørgelseskurve er den private værdi af stueplanter+ den positive eksternalitet.2.6 Find den optimale størrelse på subsidiet og illustrér effekten af subsidiet i et udbuds - efterspørgselsdiagram.Da stueplanter er en positiv eksternalitet, opstår der derved også et dødvægtstab, da markedet producerer en mindre mængde, end hvad der er efficient for samfundet.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture