Course Hero Logo

6 therese bryder aflevering 3 ad kurven y 1 1 b a b t

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 7 - 8 out of 8 pages.

6
Therese BryderAflevering 3AD-kurven:Y=11-b(a-b¯T+c-d(efY-1f¯M¯P)+¯G)Y(1-b)=a-b¯T+c-d(efY-1f¯M¯P)+¯GY(1-b)=a-b¯T+c-defY+df¯M¯P+¯GY(1-b+def)=a-b¯T+c+df¯M¯P+¯GY=11-b+def(a-b¯T+c+df¯M¯P+¯G)Finanspolitik:Effekten af finanspolitik findes ved at differentiere ligningen for AD-kurven i forhold til G.dYdG=11-b+defPengepolitik:Effekten af pengepolitik findes ved at differentiere ligningen for AD-kurven i forhold til M.dYdM=11-b+def(df1P)Hvor vigtig størrelsen af f er afhænger af hvilket økonomisk synspunkt modellen bliver set på med.Keynesianske synspunkt:Parameteren d er lille og parameteren f er stor. IS kurven er stejl, eftersom at G har stor virkning på Y,da crowding out effekten er lille. M har en lille virkning på Y, eftersom at investeringerne ikke er særligrentefølsomme. Dette betyder at finanspolitikken ville være det mest effektive instrument.Monetaristisk synspunkt:Parameteren d er stor og parameteren f er lille. LM kurven er stejl, eftersom at M har stor virkning påY, hvor i mod G har en lille virkning på Y. Dette betyder at pengepolitikken ville være det mest effektiveinstrument.7
End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture