Çfar� përmban nisjativa e projektit N� fazën e nisjativës s� secilit projekt

Çfar? përmban nisjativa e projektit n? fazën e

This preview shows page 68 - 71 out of 155 pages.

Çfarë përmban nisjativa e projektit? Në fazën e nisjativës së secilit projekt duhet të bëhet: Përcaktimi i “investitorëve” (pjesëmarrësve në projekt) Zgjedhja dhe përgatitja e ekipit bazik projektues Përpilimi i vizionit Përzaktimi i zgjidhjes Përcaktimi i përmasave të zgjidhjeve Përcaktimi i bazës për ndryshim të mëvonshëm Ekipi bazik projektues Ekipi bazik projektues është grupi i anëtarëve të ekipit të cilët së bashku me udhëheqësin e projektit punon në projekt prej fillimit deri në fund të tij. Anëtarët e tjerë të ekipit projektues ndërlidhen në aktivitetet projektuese përkohësisht dhe varësisht nga nevoja për ta. Menaxheri i projektit Anëtari i ekipit Anëtari i ekipit Anëtari i ekipit Anëtari i ekipit Anëtari i ekipit Në projekt, çdo anëtar i ekipit paraprakisht ka një rol të caktuar në ekip, varësisht nga shkathtësitë, njohuritë dhe përvoja.
Image of page 68
67 Menaxheri i projektit Menaxheri i ekipit të nënprojektit Menaxheri i ekipit të nënprojektit Menaxheri i ekipit të nënprojektit Menaxheri i ekipit të nënprojektit Menaxheri i ekipit të nënprojektit Kompetencat dhe profesionizmi i ekipit projektues Kompetencat 44 që kërkohen për anëtarët e ekpit projektues dhe profesionizmi 45 varen nga: - lloji i projektit - Fushat specifike të veprimtarisë në të cilën zhvillohet projekti Për menaxherin e projektit kërkohen kushtet në vijim: - Njohuri profesionale sa i përket projektit për të identifikuar problemet me kohë dhe për të vlerësuar mu ndësitë e ndryshme dhe t’i zgjidh ato. - Kompetenca për të menaxhuar projektin (metoda të ndryshme, njohuri moderuese, kompetenca komunikuese) 44 Kompetencë njouritë, aftësitë, shkathtësitë dhe përmasat e realizimit të nevojshme për punë produktive brenda përmasave të fushës së projektit 45 Profesionizmi masë e aftësisë së realizimit të detyrave të ndërlidhura me kompetencën e caktuar
Image of page 69
68 Inovacion Profesionalizëm i dëshmuar Shkathtësi të dëshmuara Cilësi personale të dëshmuara Aftësi të mira të paramendimit Cilësitë e menaxherit dhe të bashkëpunëtorëve në ekipin e projektit Aftësi të mira komunikuese Fig. Cilësitë e pritura të ekipit projektues Menaxheri i projektit preferohet të jetë një profesionist, për të arritur në shprehje menaxhimi i tij. Ai që tregon se ai/ajo mund të jetë menaxher i projektit në situata të vështira të projektit, në të njëjtën kohë tregon aftësitë e tij/saj për të përmbushur detyrat menaxhuese. Projekti jep mundësinë për të përfituar përvojë në menaxhim. Prandaj duhet të respektohen parimet në vijim kur emërohen anëtarët e ekipit të projektit: - Në ekipin e projektit duhet të ketë përfaqësim të pikëpamjeve të ndryshme nga anëtarët e grupit. Këto janë të nevojshme për të zgjidhur një problem të caktuar. Prandaj, qëllimi i ekipit të projektit është të sjellë perspektiva të ndryshme në mënyrë të drejtpërdrejtë, në mënyrë që problemet të zgjidhen tërësisht duke bazuar në pikëpamje të ndryshme.
Image of page 70
Image of page 71

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 155 pages?

 • Spring '16
 • Lillie Johnson
 • The Land

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes