Aparmaq h ə mçinin teorem v ə lemmalar isbat etmə

This preview shows page 3 - 5 out of 83 pages.

aparmaq, h ə mçinin teorem v ə lemmalar isbat etm ə k olar. Bu keyfiyy ə t onu riyaziyyat ı n t ə drisind ə öyr ə dici sistem v ə distan t ə hsil vasit ə si kimi ə v ə zsiz edir. 1 Az ə rbaycan dilin ə t ə rcüm ə d ə «N ə edirs ə n, onu da görürs ə n» dem ə kdir F ə sil 1 Mathcad 12 6 1.1 MATHCAD 12 PROFESSIONAL: Ə SAS ANLAYI Ş LAR V Ə İ NTERFEYS ELEMENTL Ə R İ . Mathcad Professional 12 bütün Windows ə lav ə l ə ri kimi Ba ş menyunun Proqramlar bölm ə sinin Mathsoft Apps proqram qrupunun Mathcad Professional 12 ə mrini yerin ə yetirm ə kl ə v ə ya kursoru İş çi stolda yerl əşə n proqram yarl ı ğ ı n ı n üz ə rin ə qoyub siçan ı n sol düym ə sini iki d ə f ə s ı xmaqla yükl ə nir. Bu zaman ilk önc ə ekranda proqram ı n «loqotipi», sonra is ə ə sas interfeys p ə nc ə r ə si aç ı l ı r ( şə k.1.1-1). şə k.1.1-1 Mathcad Professional 12 olduqca sad ə v ə Windows ə lav ə l ə ri üçün vahid standart interfeys ə malikdir. Bel ə ki, proqram ı n ə sas interfeys p ə nc ə r ə si a ş a ğ ı dak ı elementl ə rd ə n ibar ə tdir: Ba ş l ı q s ə tiri; Menyu s ə tiri;
Image of page 3
Riyazi proqram paketl ə ri 7 Standart al ə tl ə r v ə formatla ş ma paneli; Xüsusi al ə tl ə r panell ə ri; İş çi sah ə ; Cari v ə ziyy ə t s ə tiri. Ba ş l ı q s ə tiri vasit ə sil ə proqram ı n interfeys p ə nc ə r ə sini ba ğ lamaq, bütün ekran boyu böyütm ə k v ə ya normal ölçüsün ə nail olmaq, qapamaq v ə ekranda yerini d ə yi ş m ə k olar. Proqram ı n «intellektual» imkanlar ı menyu s ə tiri v ə al ə tl ə r panell ə ri vasit ə sil ə realla ş ı r. Menyu s ə tiri 9 ə d ə d menyudan: File (Fayl), Edit (Redakt ə ), View (Görünü ş ), İ nsert (Daxiletm ə ), Format(Format), Math (Riyazi), Symbolics (Simvollar) Window (P ə nc ə r ə ), Help (Aray ı ş ) menyular ı ndan ibar ə tdir . H ə r bir menyu ə mrl ə r sistemind ə n ibar ə tdir . B ə zi menyular iyerarxik sistem ə malikdir. Bel ə ki, menyunun i ş ar ə sin ə malik ə mrini yerin ə yetirdikd ə altmenyu aç ı l ı r. Bundan ə lav ə , paket kontekst menyu sistemin ə d ə malikdir. Konkret al ə tl ə r panelinin ekranda ə ks olunmas ı View menyusunun Toolbars ə mrini yerin ə yetirdikd ə ı lan altmenyuda müvafiq al ə tl ə r panelini aktivl əş dirm ə kl ə t ə nziml ə nir. Xüsusi panell ə rin ekranda ə ks olunmas ı Math panelinin müvafiq al ə tl ə ri vasit ə sil ə d ə t ə min edilir. Xüsusi panell ə r «sürü ş k ə n» olub, ekranda ist ə nil ə n yerd ə yerl əş diril ə bil ə r. Bunun üçün kursoru panelin ba ş l ı q s ə tirinin üz ə rin ə qoyub siçan ı n sol düym ə sini s ı xmaqla h ə r ə k ə t etdirm ə k laz ı md ı r. Siçan ı n s ı x ı lm ı ş düym ə sini buraxd ı qda al ə tl ə r paneli ekranda yeni yerd ə b ə rq ə rar olacaqd ı r. Al ə tl ə r panelinin düym ə sini s ı xmaqla al ə tl ə r panelini gizl ə tm ə k olar. Al ə tl ə r panelinin ekrandan «gizl ə dilm ə si» h ə mçinin kontekst menyunun Hide ə mri vasil ə sil ə d ə t ə min olunur. Qeyd ed ə k ki, Standart v ə Formatla ş ma panelinin al ə tl ə rinin say ı n ı istifad ə çi öz t ə l ə bat ı na uy ğ un t ə nziml ə y ə bil ə r. Bel ə ki, istifad ə çi kursoru panelin üz ə rin ə qoyub, siçan ı n sa ğ düym ə sini s ı xd ı qda aç ı lan kontekst menyunun Customize ə mrini yerin ə yetirm ə kl ə ı lan F ə sil 1
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors