Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În cazul p ă rin ţ ilor cu astfel de experien ţă

Info icon This preview shows pages 198–200. Sign up to view the full content.

în cazul p ă rin ţ ilor cu astfel de experien ţă . F ă r ă îndoial ă c ă acest fapt a dus la multe realiz ă ri impresionante, dar ş i la costuri considerabile, în unele cazuri (Perry 2004). 2.4. Rezilien ță ș i coping în familiile copiilor cu TSA Consecin ț ele negative asupra s ă n ă t ăț ii p ă rin ț ilor care îngrijesc copii cu tulbur ă ri de dezvoltare, precum cele din spectru autist au fost pe larg documentate. Astfel, cercet ă rile arat ă c ă îngrijitorii copiilor cu TSA sufer ă într-o mai mare m ă sur ă de depresie, anxietate, simptome somatice ș i disfunc ț ii sociale decât popula ț ia general ă ( De Andres-Garcia, Moya-Albiol ș i Gonzalez-Bono 2012). De ș i majoritatea studiilor au evaluat tulbur ă rile în ceea ce prive ș te starea de s ă n ă tate a îngrijitorilor, în ultimul timp, cercet ă torii sunt interesa ț i ș i de adaptarea pozitiv ă la situa ț ia de îngrijire. În acest context, unii îngrijitori demonstreaz ă abilit ăț i de a face fa ță în mod eficient stresului unei situa ț ii de îngrijire iar fenomenul este descris ca rezilien ță (Gaugler, Kane ș i Newcomer 2007). Termenul de rezilien ță este utilizat pentru a explica adaptarea pozitiv ă a indivizilor la situa ț ii stresante (Bonanno 2012). Totu ș i, în ceea ce prive ș te conceptualizarea acestui termen exist ă o lips ă de omogenitate. În consecin ță , defini ț ia nu este unanim ă pentru toate studiile, de ș i, în general, rezilien ț a este în ț eleas ă ca un proces dinamic, o capacitate de reabilitate eficient ă dup ă situa ț ii stresante. Aceast ă defini ț ie se refer ă la rezilien ță ca la un mod de a face fa ță într-o manier ă adaptativ ă . Mai exact, rezilien ț a în contextul îngrijirii a fost definit ă ca fiind abilitatea de a î ț i
Image of page 198

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     199 reveni din situa ț ii de îngrijire stresante. În acest sens, rezilien ț a la îngrijitori este configurat ă de caracteristici specifice care promoveaz ă o adaptare eficient ă la situa ț ia de îngrijire f ă r ă ca starea de s ă n ă tate s ă fie afectat ă (Fernandez-Lansac, Crespo- Lopez, Caceres ș i Rodr ı guez-Poyo 2012; Lin, Rong ș i Lee 2013). Din acest motiv, rezilien ț a nu este o abilitate static ă ș i stabil ă iar îngrijitorii pot fi ajuta ț i s ă î ș i creasc ă nivelul de rezilien ță . Rezilien ț a presupune a face fa ță în mod eficient stresului, f ă r ă a resim ț i consecin ț e negative, ci ob ț inându-se rezultate pozitive, beneficii în urma situa ț iilor stresante. Acest proces duce la cre ș terea abilit ăț ii de a face fa ță cu succes stresului (Bayat 2007). În mod cert, îngrijitorii rezilien ț i prezint ă schimb ă ri pozitive în diferite domenii de via ță , iar unii au adoptat o viziune pozitiv ă a procesului de îngrijire (Fernandez-Lansac ș i Crespo 2011). Aceste rezultate pozitive au fost reg ă site în mai multe familii în care apar membrii cu diferite dizabilit ăț i
Image of page 199
Image of page 200
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern