M ức độ c ạnh tranh ngày càng gay gắ t t ?

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 54 - 56 out of 113 pages.

M ức độ c ạnh tranh ngày càng gay gắ t t các công ty xây dựng khác về s n ph m, d ch v ụ, marketting, tài chính, chiến lƣợc đòi hỏi các nhà lãnh đạo công ty không ngừ ng trau r i ki ế n th ức để đố i m t v i nh ng th thách của công ty Lao động: có sự bi ến động theo mùa vụ điều này làm đả o l ộn cơ cấ u c ủa công ty làm ch m ti ến độ công trình có thể gây thiệ t h ại tài chính cho công ty trong Máy móc thiế t b cũ chƣa đạt đƣợ c hi u qu t ối đa trong công việ c. Ho ạt độ ng thi công, xây dự ng l ắp đặt cũng còn phụ thu c nhi ều vào thờ i ti ế t. Vi ệc huy độ ng v n c ủa công ty trách nhiệ m h u h n b h n ch ế do không có quy ền phát hành cổ phi ếu và bị gi i h ạn đến 50 thành viên Tuy lãi suấ t cho vay gi m xu ống xong điề u ki n cho vay c a ng ân hàng không gi ảm do ngân hàng cũng là mộ t doanh nghi p ph ải đả m b ảo trách nhiệ m kinh doanh trƣớ c c đông. Do vậ y mà khả năng vay thêm tiề n nh ằm tăng nguồ n v n kinh doanh cho doanh nghi ệp cũng gặp khó khăn.Bên cạnh đó, giá thép bán lẻ ngoài thị trƣờ ng tăng đồ ng lo ạt lên làm cho giá thành củ a s n ph ẩm tăng lên. 3.2 Phân tích tài chính công ty TNHH Sả n xu ất và thƣơng mại Phong Phú 3.2.1 Phân tích sự biến động các khoản mục tài sản và nguồn vốn Tài sản là điề u ki ện tiên quyết để b t k doanh nghi ệp nào tiến hành ho ạt độ ng và sả n xu t kinh doanh. Ti ềm năng về tài sả n m nh s t ạo điề u ki n thu n l i cho doanh nghi p th c hi ện các dự án sả n xu t kinh doanh c ủa mình. Vì vậy tác giả mu n phân tích tài sả n - y ế u t cơ sở quy ết định năng lự c c a doanh nghi ệp đầu tiên. C ó thể th y t ổng tài sả n c a doanh nghi ệp nhìn chung tăng dần qua ba năm từ 2012 - 2014, tăng từ hơn 18 tỷ đồng lên đế n 34 t đồng tƣơng ứ ng v i m t t ốc độ tăng khá lớ n (g ần 190%), đây là dấ u hi u cho th y nh ng c g ng trong vi ệc huy độ ng ngu n v ốn để đầ u tƣ vốn vào hoạt độ ng s n xu t kinh doanh c ủa đơn vị .
Image of page 54

Subscribe to view the full document.

45 Xem xét cụ th có thể th y t ổng tài sản tăng chủ y ế u kho n m ục tài sả n ng n h n, t năm 2012 đến 2014 tăng từ hơn 14 tỷ đồng lên đến hơn 31 tỷ đồ ng. T ốc độ tăng tài sả n ng n h n l ớn, hơn 2,2 lầ n trong 3 năm cho thấ y doanh nghi ệp tăng cƣờng đầu tƣ vào tài sả n ng n h ạn khá nhiề u. T tr ọng tài sả n ng n h n trong t
Image of page 55
Image of page 56
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes