Gandhi LUY \u1ec6N THI \u0110\u1ea0I H \u1ecc C M\u00d4N TI \u1ebe NG ANH C\u00d9NG C\u00d4 NG\u1ecc C LAN

Gandhi luy ện thi đại h ọ c môn ti ế ng anh

This preview shows page 20 - 22 out of 53 pages.

Gandhi LUY ỆN THI ĐẠ I H C MÔN TI NG ANH CÙNG CÔ NG C LAN with a dial-up modem or DSL, and you can load web pages more readily. D Đáp án: B Gi ải thích Đây là một câu so sánh hơn bở i có s xu t hi n c ủa “than”, như vậ y tr ng t “quickly” phả i d ạng so sánh hơn. Như vậy “much quickly” - > “more quickly” Mark the letter A, B, C or on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in position of the main stress in each of the following questions. 26. A. police B. attract C. signal D. discuss /pəˈliːs/ /əˈtrækt/ /ˈsɪɡnəl/ /dɪˈskʌs/ 27.A. politics B. academic C. cinema D. physical /ˈpɒlətɪks/ /ˌækəˈdemɪk/ /ˈsɪnəmə/ /ˈfɪzɪkl/ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 28. A. annual B. vegetation C. eliminate D. survey /ˈænjuəl/ /ˌvedʒəˈteɪʃn/ /ɪˈlɪmɪneɪt/ /ˈsɜːveɪ/ 29.A. degree /d ɪˈɡriː/ /ˈkrɪ t ɪ kl/ /ˈfɜːtaɪ l/ /ˈmɪ n ɪ m ə m/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. 30.Mary: "Can I have some more meat?" John: "______." Đáp án: D Gi i thích: D: C t ph c v , c t nhiên A: Th t là ngon. C: Hãy t ận hưở ng b ữa ăn củ a b n. C: Không đượ c, gi đến lượ t tôi.
Image of page 20
Quotes for my beloved students: “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” Gandhi LUY ỆN THI ĐẠ I H C MÔN TI NG ANH CÙNG CÔ NG C LAN 31.Tom: "Can I bring a friend to your party?" Kyle: "______." Đáp án: C Gi ải thích: C: càng đông càng vui A. Ngay l p t c B. Đúng đó. D. K ăn xin thì không có quyề n l a ch n. Choose the best answer from A, B, C or D to indicate the right answer to each of the following sentences. 32.Doctors are supposed to _______ responsibility for human life. A. do B. take C. rush D. join Ta có c m t : Take responsibility for smt: ch u trách nhi m v vi c gì 33.Sometimes Mr. Pike has to work very late _______ night to do some important experiments. "at" dùng cho m c th i gian c th , th ời điể m, kho nh kh c. Ví d : at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment. Ngo i l : at night .
Image of page 21
Image of page 22

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 53 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture