BUSINESS
29.50-Logistics-11-.docx

Ng 31 qu c gia đ n cu i tháng 3 năm 2005 t p ệ

Info icon This preview shows pages 7–9. Sign up to view the full content.

ng 31 qu c gia. Đ n cu i tháng 3 năm 2005, t p ế đoàn này đã có 103 công ty 100% v n, 19 đ n v có s h u m t ph n và 57 công ơ ty liên k t. Ngày 11 tháng 3 năm 2007, th i báo ế Financial Times xác đ nh Petronas là m t các công ty d u khí qu c doanh có nh h ng nh t t các qu c gia ngoài ưở nhóm OECD . Ho t đ ng chính c a Petronas: - Ho t đ ng thăm dò và s n xu t: đ m nh n và qu n lý toàn b ngu n tài nguyên d u khí trong n c, phát tri n và tăng giá tr các m hydrocarbon. ướ - Petronas s h u 4 công ty l c d u trên kh p Malaysia. Các s n ph m t các nhà máy l c d u này đ c giao d ch và ti p th trên toàn c u nh công ty chi ượ ế nhánh Petronas Trading Corporation Sdn Bhd. - H p tác v i nhi u t p đoàn d u m đa qu c gia trên th gi i trong khuôn ế kh các h p đ ng phân chia s n l ng (PSC). ượ - Nh p kh u d u thô t các n c Trung Qu c, Indonesia,... đ ch bi n ướ ế ế d u thô thành d u thành ph m. Do đó, Petronas đã nh p kh u d u thô t Trung Qu c v ch bi n. Petronas ký k t h p đ ng chuyên ch d u thô ế ế ế t Trung Qu c v Malaysia v i công ty v n t i đ ng bi n trong n c Shinline sdn bhd vào ườ ướ tháng 11/2017, vào đúng mùa m a bão c ng Thiên Tân, Trung Qu c. ư 4
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3. Gi i thi u v công ty v n t i đ ng bi n Shinline sdn bhd ườ - Shinline sdn bhd là m t công ty con c a t p toàn Shin Yang Corporation Berhad, ho t đ ng ch y u trong lĩnh v c logistics và v n t i đ ng bi n. ế ườ Shinline sdn bhd đ c thành l p đ ph c v nhu c u v n t i đ ng bi n qu c ượ ườ t . ế - B t đ u ho t đ ng vào tháng 1 năm 1995, th c hi n vi c v n chuy n hàng hóa gi a Malaysia và các c ng bi n thu c khu v c Châu Á- Thái Bình D ng nh Nh t B n, Trung Qu c, Đài Loan, H ng Kông,… ươ ư - Đ a ch đăng kí kinh doanh: Parent Lot 70, Jalan Kuala Baran, 98100 Miri, Sarawak, Malaysia - G m 150 t v n hành trên 5 tuy n v n chuy n hàng hóa đ ng bi n qu c ế ườ t . ế - Ch y u v n chuy n qu ng s t, b t gi y, g , container, d u thô,... ế - Hiên t i, đang có 245 tàu đ c v n hành. ượ - Tháng 9/2017, Shinline sdn sbh ký k t h p đ ng v n t i đ ng bi n v i ế ườ t ng công ty d u khí Malaysia Petronas. Theo đó, d u thô đ c chuyên ch t ượ ở ừ c ng Thiên Tân (Trung Qu c) v Malaysia trên con tàu Podison. 4. M i quan h h p tác gi a t ng công ty d
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern