{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Chi ñaàu t? xdcb baùn tscñ caùc khoaûn ñaàu

Info iconThis preview shows pages 3–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chi ñaàu tö, XDCB Baùn TSCÑ, caùc khoaûn ñaàu tö Phaùt haønh coå phieáu Ñi vay Phaân phoái laõi Traû nôï vay Báo cáo l ư u chuy n ti n t Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 9
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 4 Các thông tin b sung v đơ n v ° Chính saùch keá toaùn ° Thoâng tin chi tieát ° Coâng nôï ngoaøi döï kieán ° Söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ° Nghieäp vuï quan troïng lieân quan ñeán caùc beân lieân quan ? Thuy ế t minh BCTC Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 10 GI ĐỊ NH L P BCTC xrhombus C ơ s d n tích (Accrual basis) square4 Các nghi p v đượ c ghi nh n và báo cáo vào th i k nó phát sinh và có quan h ch không ph i khi thu ti n hay thanh toán. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 11 GI ĐỊ NH L P BCTC xrhombus C ơ s d n tích (Accrual basis) Thí d : Trong n ă m 20X7, công ty X ký h p đồ ng thuê v ă n phòng làm vi c t i E-Town trong th i gian 5 n ă m tr giá 10 t đồ ng. Công ty X đ ã thanh toán ti n ngay sau th i đ i m ký xong h p đồ ng. Câu h i: Công ty REE (công ty s h u E-Town) s ghi nh n 10 t đồ ng trên báo cáo tài chính n ă m 20X7 nh ư th ế nào? Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 12
Background image of page 4
1/02/2012 5 GI ĐỊ NH L P BCTC xrhombus Ho t độ ng liên t c (Going concern) square4 BCTC ph i đượ c l p trên c ơ s gi đị nh là doanh nghi p đ ang ho t độ ng liên t c và s ti ế p t c ho t độ ng kinh doanh bình th ườ ng trong t ươ ng lai g n, ngh ĩ a là doanh nghi p không có ý đị nh c ũ ng nh ư không bu c ph i ng ng ho t độ ng ho c ph i thu h p đ áng k quy mô ho t độ ng c a mình. Tr ườ ng h p th c t ế khác v i gi đị nh ho t độ ng liên t c thì BCTC ph i l p trên m t c ơ s khác và ph i gi i thích c ơ s đ ã s d ng để l p BCTC. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 13 CÁC ĐẶ C Đ I M CH T L ƯỢ NG C A BÁO CÁO TÀI CHÍNH xrhombus Các đặ c đ i m ch t l ượ ng c a báo cáo tài chính s giúp xác đị nh đượ c các lo i thông tin h u ích cho ng ườ i s d ng báo cáo tài chính xrhombus Các đặ c đ i m ch t l ượ ng đượ c áp d ng đố i v i các thông tin đượ c trình bày trên báo cáo tài chính và d ướ i các hình th c khác. Chi phí để áp d ng các đặ c đ i m ch t l ượ ng s đượ c xem xét. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 14 CÁC ĐẶ C Đ I M CH T L ƯỢ NG C A BÁO CÁO TÀI CHÍNH xrhombus Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n: square4 Thích h p (relevance) square4 Trình bày trung th c (fairful presentation) xrhombus Các đặ c đ i m ch t l ượ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}