AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Chi ñaàu t? xdcb baùn tscñ caùc khoaûn ñaàu

This preview shows page 3 - 6 out of 13 pages.

Chi ñaàu tö, XDCB Baùn TSCÑ, caùc khoaûn ñaàu tö Phaùt haønh coå phieáu Ñi vay Phaân phoái laõi Traû nôï vay Báo cáo l ư u chuy n ti n t Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 9
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

1/02/2012 4 Các thông tin b sung v đơ n v ° Chính saùch keá toaùn ° Thoâng tin chi tieát ° Coâng nôï ngoaøi döï kieán ° Söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ° Nghieäp vuï quan troïng lieân quan ñeán caùc beân lieân quan ? Thuy ế t minh BCTC Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 10 GI ĐỊ NH L P BCTC xrhombus C ơ s d n tích (Accrual basis) square4 Các nghi p v đượ c ghi nh n và báo cáo vào th i k nó phát sinh và có quan h ch không ph i khi thu ti n hay thanh toán. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 11 GI ĐỊ NH L P BCTC xrhombus C ơ s d n tích (Accrual basis) Thí d : Trong n ă m 20X7, công ty X ký h p đồ ng thuê v ă n phòng làm vi c t i E-Town trong th i gian 5 n ă m tr giá 10 t đồ ng. Công ty X đ ã thanh toán ti n ngay sau th i đ i m ký xong h p đồ ng. Câu h i: Công ty REE (công ty s h u E-Town) s ghi nh n 10 t đồ ng trên báo cáo tài chính n ă m 20X7 nh ư th ế nào? Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 12
Image of page 4
1/02/2012 5 GI ĐỊ NH L P BCTC xrhombus Ho t độ ng liên t c (Going concern) square4 BCTC ph i đượ c l p trên c ơ s gi đị nh là doanh nghi p đ ang ho t độ ng liên t c và s ti ế p t c ho t độ ng kinh doanh bình th ườ ng trong t ươ ng lai g n, ngh ĩ a là doanh nghi p không có ý đị nh c ũ ng nh ư không bu c ph i ng ng ho t độ ng ho c ph i thu h p đ áng k quy mô ho t độ ng c a mình. Tr ườ ng h p th c t ế khác v i gi đị nh ho t độ ng liên t c thì BCTC ph i l p trên m t c ơ s khác và ph i gi i thích c ơ s đ ã s d ng để l p BCTC. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 13 CÁC ĐẶ C Đ I M CH T L ƯỢ NG C A BÁO CÁO TÀI CHÍNH xrhombus Các đặ c đ i m ch t l ượ ng c a báo cáo tài chính s giúp xác đị nh đượ c các lo i thông tin h u ích cho ng ườ i s d ng báo cáo tài chính xrhombus Các đặ c đ i m ch t l ượ ng đượ c áp d ng đố i v i các thông tin đượ c trình bày trên báo cáo tài chính và d ướ i các hình th c khác. Chi phí để áp d ng các đặ c đ i m ch t l ượ ng s đượ c xem xét. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 14 CÁC ĐẶ C Đ I M CH T L ƯỢ NG C A BÁO CÁO TÀI CHÍNH xrhombus Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n: square4 Thích h p (relevance) square4 Trình bày trung th c (fairful presentation) xrhombus Các đặ c đ i m ch t l ượ
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern