Quay l ? i chuy ệ n chính khi th ằ ng nh

This preview shows page 74 - 77 out of 299 pages.

Quay l i chuy n chính, khi th ng nh tròn ba tu i, cô Ph m th th y nuôi h ế t n i m i ẵm đế n chùa C Pháp. Tr trì là sư cụ Lý Khánh Vân th y th ng nh kháu kh nh thì nh n làm con nuôi, đặ t tên là Lý Công U n. Giang h đồ n r ằng sư cụ Khánh Vân chính là cái lão "th ần thánh" năm xưa. Thế nhưng sư cụ b ngoài tai m i l i gièm pha, m c k thói đờ i ác kh ẩu để nuôi d y th ng nh nên ngườ i. T ới năm 7 tuổi thì sư cụ cho th ng nh đi du họ c bên chùa L c T , nh ận sư cụ V n H nh làm th y. T i lúc này giang h l ại đồ n th ng nh là con giai sư cụ V n H ạnh. Đúng là hế t chuy ện để tám. Được sư cụ V n H nh d c s c d y d , nhóc Công U n l ớn lên thông minh lai láng, đẹ p trai r ng ng i. Sư cụ V n H nh t ng là c v n c p cao c ủa vua Đinh
Image of page 74
khoùi 75 Tiên Hoàng, gi l i ti ế p t c làm c v n c p cao c a vua Lê Đại Hành. Sư cụ nói gì vua cũng tin sái cổ , há m m ra ngáp ru ồi vua cũng tưởng là đạo lý. Sư cụ v a ti ế n c thì Công U n l p t c tr thành ngườ i thân c n bên c nh Thái t Long Vi t. T ới năm 1005, vua Lê Đạ i Hành m t, b n ông con rách gi ời đánh nhau loạ n xà ng u. Tám tháng sau, Thái t Long Vi ệt giành đượ c ngôi báu. Ôm nhau m ng m ng t i t ủi chưa đượ c ba ngày thì Long Vi t b Long Đĩnh giế t ch ế t. Quan l i s hãi, hè nhau v t giò lên c ch y ch i ch ế t. Ch riêng Công U n là v n l i ôm xác Long Vi t khóc lóc th m thi ết. Cũng có thể do không k p ch y. Nhưng nói chung quan trọ ng nh t v n là cái th n thái. Ch y thì ph i hào khí ngút tr i, mà khóc lóc thì l i càng ph ải đẹ p trai l ng l ộn. Mùa xuân năm ấ y, Long Đĩnh thấ y Công U n ng ồi trướ c sân r ng, ôm xác Long Vi t khóc r ống như đậ p th ủy điệ n Hòa Bình x lũ thì trái tim sắt đá tan chảy. Không đem giế t, cũng không đem thiến, mà đem về tr ng d ng. Long Đĩnh ngày ấy ăn ở sao đó l à m m t lòng t i 90% dân s Đạ i C Vi t. Công U n trong lòng thì ghét cái m t t h i gi ế t Long Vi ệt, nhưng bề ngoài v n t ra h ế t m c t n trung, l nghĩa. Long Đĩnh
Image of page 75
76 ngày càng tin yêu, cho làm t i t ận Điệ n ti n ch huy s ứ, là ngườ i b o v thân c n nh t. Trong m t di n bi ế n khác, làng Diên U n có cây g o to v t vã b sét đánh tơi tả . Sáng hôm sau dân làng th ấy trên cây có bài thơ dài ngoẵ ng. Theo phân tích c ủa sư cụ V n H ạnh thì đạ i ý là h Lý s soán ngôi h Lê. Sư cụ V n H nh h n h khoe v i Công U n thì b Công U ẩn cho đi Tiêu Sơn nghỉ mát, cách ly hoàn toàn v i th ế gi i bên ngoài. Nhưng bưng bít thế nào thì bài s m y cu i cùng v n l ọt vào tai Long Đĩnh. Hên cái Long Đĩnh đang kỳ sung mãn nên nghe bài s ấm thì nghĩ chuyệ n tào lao, không thèm để ý. Công U n trong tri ều cũng nhờ v y mà yên n k ế t bè kéo cánh. M t ngày n ọ, Long Đĩnh đang say sưa gặ m kh ế thì th y trong m m kêu cái c c. Nhè ra thì hóa c n ph i h t m n (cây lý là cây m n). T i lúc này Long Đĩnh mớ i tin vào l i s ấm năm nào, bèn hạ l nh gi ế t h ết ngườ i h Lý trong thiên h . K
Image of page 76
Image of page 77

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors