16 Kajian Lapangan Persepsi Masyarakat Berkerjaya di Taman Seri Murni Selayang

16 kajian lapangan persepsi masyarakat berkerjaya di

This preview shows page 16 - 21 out of 31 pages.

16
Background image
Kajian Lapangan: Persepsi Masyarakat Berkerjaya di Taman Seri Murni, Selayang Terhadap Hubungan Etnik di MalaysiaAnalisis DataKajian ini melibatkan seramai 618 orang responden yang terdiri daripada 449 orangresponden wanita (72.7%) dan 167 orang lelaki (27%). Baki 2 orang lagi respondentidak dapat dikenalpasti kerana tidak menjawab ruangan jantina yang disediakan(missing).Jadual 3: JantinaKekerapanPeratusLelaki 16727Perempuan 44972.7Missing 20.3Jumlah 618100Jadual 4 menunjukkan responden kajian yang berkerjaya di sektor awam ialah46.1%, diikuti sektor swasta 37.2%, kemudian Syarikat Milik Kerajaan sebanyak13.4% dan lain-lain 2.4%. Responden daripada lain-lain lapangan pekerjaan adalahyang menjalankan perniagaan sendiri dan tidak bekerja.Jadual 4: Jenis KerjayaKekerapanPeratusSektor Awam28546.1Sektor Swasta23037.2Syarikat Milik Kerajaan8313.4Lain-Lain152.4Missing 50.8Jumlah618100Sementara itu, majoriti responden yang beragama Islam telah menyertai kajian inisebanyak 82.7%, diikuti dengan responden yang beragama Buddha (8.3%) sertaagama Hindu dan Kristian masing-masing mempunyai nilai peratus yang sama iaitu3.6% seperti dalam Jadual 5.17
Background image
Kajian Lapangan: Persepsi Masyarakat Berkerjaya di Taman Seri Murni, Selayang Terhadap Hubungan Etnik di MalaysiaJadual 5: AgamaKekerapanPeratusIslam51182.7Kristian 223.6Hindu 223.6Buddhisme 518.3Taoisme 30.5Lain-Lain50.8Missing 40.6Jumlah618100Majoriti etnik Melayu telah melibatkan diri dalam kajian ini iaitu 78.8%, manakalahanya 11.8% sahaja responden yang berbangsa Cina dan 4.9% adalah bangsaIndia. Lihat Jadual 6 di bawah.Jadual 6: BangsaKekerapanPeratusMelayu48778.8Cina 7311.8India304.9Lain-lain243.9Missing40.6Jumlah618100Jumlah responden yang mempunyai bilangan rakan etnik lain melebihi 30 orangadalah sebanyak 32.5%, diikuti 0 hingga 10 orang (28.8%) dan 11 hingga 20 orang(24.4%). Sebanyak 11% daripada responden kajian mempunyai bilangan rakan etniklain di antara 21 hingga 30 orang. Lihat Jadual 7 di bawah.Jadual 7: Bilangan rakan etnik lainKekerapanPeratus0-10 orang 17828.818
Background image
Kajian Lapangan: Persepsi Masyarakat Berkerjaya di Taman Seri Murni, Selayang Terhadap Hubungan Etnik di Malaysia11-20 orang 15124.421-30 orang 6811Lebih dari 30 orang 20132.5Missing 203.2Jumlah618100Jadual 8 menunjukkan bilangan rakan etnik lain yang dimiliki responden dalam akaunFacebook mereka, di mana 41.7% mempunyai rakan etnik lain melebihi 30 orang,21% antara 11-20 orang dan 19.3% pula 0 hingga 10 orang.Jadual 8: Bilangan rakan etnik lain (dalam Facebook)KekerapanPeratus0-10 orang 11919.311-20 orang 1302121-30 orang 9014.6Lebih dari 30 orang 25841.7Missing 213.4Jumlah618100Sebanyak 44.3% responden kerap ataupun selalu bertemu dengan etnik lain,manakala 26.7% jarang berjumpa, 18.9% sangat selalu dan hanya 7% sahaja yangamat jarang bertemu rakan dari etnik lain seperti dalam Jadual 9.Jadual 9: Kekerapan bertemu etnik lainKekerapanPeratusAmat jarang 437Jarang-jarang 16526.7Selalu 27444.3Sangat selalu 11718.9Missing 193.1Jumlah 61810019
Background image
Kajian Lapangan: Persepsi Masyarakat Berkerjaya di Taman Seri Murni, Selayang Terhadap Hubungan Etnik di Malaysia
Background image
Image of page 21

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture