Xã h i nguyên th qu c gia nào đ u tiên đ n

This preview shows page 1 - 3 out of 52 pages.

9.(Xã H i )Nguyên th qu c gia nào đ u tiên đ n thăm Vi t Nam sau CMT8 thành công? ế A.Liên Xô B.Cuba C. n Đ D.Trung Qu c Ph n 3 1.(L ch S )Đây là đ qu c nào? ế Dk1: T th k th 3 đ n kho ng năm 800, h đã có m t “ch ng trình” ki n trúc vĩ đ i và t o thành nh ng thành ph ế ế ươ ế l n có các đ n th , cung đi n, nhà ch i banh, nhà t p th ? ơ Dk2: Đ c t o thành t nh ng thành ph , qu c gia nh Palenque, Copan, Tikal và sau này là Chichen Itza, Uxmal, t t c ượ ư đ u là nh ng qu c gia quy n l c nh t c a đ qu c đó. ế
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Dk3: Tr i dài t bán đ o Yucata Mexico t i nh ng r ng r m nhi t đ i Guatemala, nó cũng là tên m t n n văn hoá n i ớ ở ti ng Nam M . ế 2.(L ch S )Đây là ai? Dk1: Ông t ng là m t ch trang tr i gia súc, m t th săn, m t nhà thám hi m và sau này tr thành m t nhà chính tr tài ba M . Dk2: Vai trò hoà gi i c a ông vào cu i cu c chi n Nga-Nh t 1904-1905 đã mang l i cho ông gi i Nobel v Hoà Bình ế Dk3: Cu i năm 1898, ông đ c b u làm Th ng đ c bang New York, và đ n 9/1901 thì tr thành T ng th ng khi Mc Kinley ượ ế b ám sát. 3.(Đ a Lí) Đây là qu c gia nào? Dk1: Qu c ca c a n c này là m t trong nh ng qu c gia c nh t châu Âu và không bi t ngu n g c, đ c nh c đ n l n ướ ế ượ ế đ u tiên vào năm 1761. Dk2: C m h i s n Pealla, r u Sangria là m t vài đ c s n n i ti ng c a n c này. ơ ượ ế ướ Dk3: Y Pha Nho là tên g i khác c a nó. 4.(Đ a Lí) Đây là khái ni m gì? Dk1: Có r t nhi u khu v c trên th gi i không có cái này, đ c bi t là các khu v c mà các g c a v đ i d ng n m g n ế ươ v l c đ a trong các khu v c sút gi m ven b . ỏ ụ Dk2: Các tr m tích chuyên ch t i đây ch y u do hi n t ng xói mòn t các vùng đ t li n mà ra. ở ớ ế ượ DK3: Đây là vành đai m r ng c a các l c đ a, trong các th i kỳ băng hà đã là các vùng đ t li n còn hi n nay là các bi n t ng đ i nông và các v nh. ươ 5.(Xã H i) Đây là dân t c nào? Dk1: Có truy n th ng s n xu t lúa n c là chính, hai ngh th công n i ti ng là đ g m và d t v i s i bông. ướ ế Dk2: Thu c nhóm ngôn ng Malayô-Pôlinêxia, mi n Trung thì dân t c này v n còn theo ch đ m u h , con gái theo h ế m . Dk3: Chàm, Chiêm Thành là nh ng tên g i khác c a dân t c này 6.(Xã H
Image of page 2
Image of page 3

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern