38 năm 1990 xuống còn 837 năm 2001 còn chỉ

Info icon This preview shows pages 121–124. Sign up to view the full content.

từ 24.38% (năm 1990) xuống còn 8.37% (năm 2001). Còn chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc qua các năm tăng vẫn tăng trưởng khá ổn định ở mức 13.1% - 14.2% (1992 – 1994), 9.3% - 10.9% (1995 – 1997) và tăng giảm nhẹ từ mức 7.8% - 12.7% trong giai đoạn 1998 – 2009. Như vậy, thật sự các yếu tố này đều có tác động đến tăng trưởng kinh tế nhưng nợ nước ngoài và tiết kiệm trong nước lại có mối quan hệ ngược chiều nhau. Điều này cũng hàm ý chỉ tiêu tiết kiệm trong nước trên GDP của Trung Quốc đủ lớn nên dù nợ nước ngoài trên GDP có giảm thì nền kinh tế của Trung Quốc vẫn tăng trưởng đều. octastar4 Nợ nước ngoài và thuế Để nhận định sự tác động của nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế thông qua kênh truyền dẫn trung gian là thuế, ta có dữ liệu tại Trung Quốc giai đoạn 1990 – 2009 với số liệu cụ thể như sau: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Nguô 0300 n: Asia Development Bank (C9) va 0300 ti 0301 nh toa 0301 n cu 0309 a ta 0301 c gia 0309 - 5 10 15 20 25 30 Tăng trưở ng GDP 3.8 8.5 14.2 14.0 13.1 10.9 10.0 9.3 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.1 Thuế / GDP 15.1 13.7 12.2 12.0 10.6 9.9 9.7 10.4 11.0 11.9 12.7 14.0 14.7 14.7 15.1 15.6 16.1 17.2 17.3 17.5 combiningdotbelow nướ c ngoà i/GDP 24.38 22.72 21.71 19.83 17.09 15.57 14.37 14.29 11.78 11.06 9.56 8.37 7.36 6.28 5.61 4.61 4.08 3.30 2.84 2.73 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hình PL5.2: Nợ nước ngoài, thuế và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 1990-2009 Nhìn vào đồ thị ta có thể thấy chỉ tiêu nợ nước ngoài trên GDP của Trung
Image of page 121

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 112 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Quốc trong giai đoạn này lại có xu hướng giảm dần một cách đáng kể từ 24.38% (năm 1990) xuống còn 2.73% (năm 2009), trong khi đó chỉ tiêu thuế trên GDP của Trung Quốc qua các năm lại có sự gia tăng ổn định với tỷ trọng trung bình khoảng 13.6%. Còn chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc qua các năm tăng vẫn tăng trưởng khá ổn định như đã phân tích trên. Điều này cho thấy xu hướng biến động của chỉ tiêu thuế trên GDP gần như tương đồng với xu hướng biến động của tốc độ tăng trưởng GDP và biến động ngược lại với chỉ tiêu nợ nước ngoài trên GDP.
Image of page 122
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 113 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt PHỤ LỤC 6 vineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnw PHÂN TÍCH CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM octastar4 Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu hàng năm Đánh giá tiềm lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế của một quốc gia. Một sự sụt giảm trong xuất khẩu có thể do sự định giá quá cao của đồng nội tệ hoặc cũng có thể do một nguyên nhân khác không liên quan đến tỷ giá đó là áp lực phá giá đồng tiền. Tóm lại một sự suy giảm trong xuất khẩu là nhân tố hàng đầu dẫn tới một
Image of page 123

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 124
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern