n ít có nhng đòi h i kht khe v thi gian ng i ta không ph i lo c nh tranh gay gt

N ít có nhng đòi h i kht khe v thi gian ng i ta

This preview shows page 12 - 13 out of 14 pages.

n ít có nh ng đòi h i kh t khe v th i gian, ng i ta không ph i lo c nh tranh gay g t, không ườ b ai thúc ép. Vì th nên khi b c vào xã h i hi n đ i v i yêu c u phát tri n công nghi p thì tính cách ế ướ tuỳ ti n, thi u k lu t, thi u tính t ch c m i b c l t t c nh ng y u kém c a nó. Đó là m t h n ch ế ế ộ ấ ế ế c b n c a con ng i nông nghi p ph ng Đông trong s so sánh v i con ng i ph ng Tây v n quen ơ ườ ươ ườ ươ tác phong nhanh nh n, chính xác và làm vi c h t mình. ế T t ng c c b đ a ph ng ư ưở ươ cũng là m t h n ch c a con ng i nông nghi p quen s ng trong c ng ế ườ đ ng làng xã mình mà ít m r ng hi u bi t, giao ti p ph m vi r ng h n, xa h n. Tâm lí “ng i cùng ế ế ơ ơ ườ làng” trong ph m vi c ng đ ng có th d đ k nhau nh ng khi ra ngoài làng thì h l i bênh v c cho ư ọ ạ nh ng ng i cùng làng xã mình, hay có th t m t vi c va ch m nh nh ng n u đ ng đ n làng thì c ườ ể ừ ư ế ế làng s n sàng kéo nhau ra b o v làng mình m t cách c c đoan b t k t t, x u, ph i, trái. ể ố 3.2 Nh đã phân tích trên, xã h i nông nghi p v i ch đ công xã nông thôn cô l p, tách bi t, c ng v i ư ế nh ng xi ng xích nô l c a các quy t c hà kh c c truy n “đã làm h n ch lí trí c a con ng i ế ườ trong nh ng khuôn kh ch t h p và tr thành công c ngoan ngoãn c a mê tín. Nh ng công xã này ch y u ế làm cho con ng i ph c tùng nh ng hoàn c nh bên ngoài ch không nâng con ng i lên đ a v làm ườ ườ ch nh ng hoàn c nh y ” [Nguy n Hùng H u, 2004, 6]. Xã h i ph ng Đông, vì v y, mang tính ch t ươ th đ ng, quân bình, ít thay đ i . Không ph i ng u nhiên mà Cac Mac đã dùng nh ng t nh “b t đ ng”, ư “tĩnh” đ ch xã h i ph ng Đông. Tình tr ng tĩnh t i, trì tr c a xã h i ph ng Đông kéo dài đ n t n ươ ươ ế m i năm đ u c a th k XIX. ươ ế Và đó chính là c s đ ch đ chuyên ch ph ng Đông t n t i quá dai ơ ế ế ươ d ng, làm c n tr s phát tri n c a xã h i ở ự . L i t duy thiên v tr c giác c a ph ng Đông, ít óc duy lí, phân tích, m x cũng ph n nào làm cho khoa ư ươ h c kĩ thu t không phát tri n m nh đ c nh ph ng Tây ượ ư ươ . Nh ng phát ki n v khoa h c – kĩ thu t c a ế ph ng Đông tr c đây ch y u g n v i s n xu t, n y sinh t s n xu t (t s n xu t nông nghi p > l ch ươ ướ ế ừ ả ừ ả ra đ i, thiên văn phát tri n, v.v.). Trên m t ý nghĩa nào đ y, đó cũng là m t h n ch c a văn hoá ph ng ế ươ Đông. Bên trên chúng ta đã đi m qua v m t s đ c đi m c a văn hoá ph ng Đông xét t góc đ tri t h c, ươ ế đó là văn hoá ph ng Đông nghiêng v cân b ng, n đ nh, hài hoà, đ o đ c, tinh th n, tình c m, ng v ươ tĩnh, trong khi văn hoá ph ng Tây l i thiên v đ u tranh, phát tri n, ph đ nh, lí trí, lí tính, v t ch t, ươ ng v đ ng. Ph i chăng đó là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho ph ng Tây phát tri n nhanh v ươ khoa h c kĩ thu t, chinh ph c gi i t nhiên, trong khi đó ph ng Đông v n ng im lìm v i b u tr i mây ươ mù mang tính ch t tôn giáo kéo dài su t m y th k ế ? V t cùng t c bi n, ph ng Đông đã, đang tr i d y ế ươ và sẽ có nh ng tri n v ng to l n [Nguy n Hùng H u, 2004, 164]. 3.3 Ph
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors