Đƣợc các chuyên gia kỳ v ọ ng s ẽ là

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 86 - 88 out of 113 pages.

đƣợc các chuyên gia kỳ v ng s là lực tác độ ng t o ra s chuy ển hƣớ ng c ủa dòng vố n xã hội vào các kênh đầu tƣ khác, trong đó có thị trƣờng BĐS.Nhƣng việ c h lãi suấ t cũng chƣa thể tác động ngay lên thị trƣờng BĐS, vì hiệ n t ại nó chỉ ảnh hƣở ng ch y ế u lên nguồ n v n ng n h ạn.Còn các ngân hàng vẫn dùng phầ n l n ngu n v ốn trung và dài h ạn để tài trợ cho c ác khoản vay trung và dài hạn, và tín dụng cho BĐS cũng chỉ ch y ếu là trung và dài hạn.Tuy nhiên, về dài hạ n, th trƣờng BĐS sẽ v ẫn hƣở ng l i t vi c gi ảm lãi suất. Đố i v ới Phong Phú, công ty chỉ s d ng n ng n h ạn thay vì nợ dài hạ n nhƣ các doanh nghiệ p xây dựng thông thƣờng nên việc hƣở ng l i t vi ệc lãi suấ t gi m có thể th y ngay: doanh nghi ệp có thể gi ảm chi phí sử d ng v ốn vay hơn so vớ i th i k trƣớ c, vi ệc huy độ ng v ốn cũng dễ dàng hơn do lãi suấ t ti ế t ki m gi ảm không còn là kênh đầu tƣ yêu thích của dân cƣ. Đây là yế u t d báo tình hình vốn huy động tăng t ạo điề u ki ện tăng năng lự c s n xu ất và doanh thu củ a doanh nghi p. - V chi phí sả n xu ất kinh doanh: giá thép đầu vào giai đoạ n t 2015 đang ngày càng giả m, trong khi Vi t Nam ph thu c nhi ều vào thép nhậ p kh ẩu, áp lự c c nh tranh ngành thép trong nƣớc cũng khá lớn nên dự báo tình hình giá thép trong thờ i gian t i có xu hƣớ ng gi ảm. Trong khi giá xi măng có xu hƣớ ng ổn đị nh do nhu c ầu thép xây d ng l ớn nhƣng giá yế u t đầu vào nhƣ than và xăng dầ u l ại có xu hƣớ ng gi ảm. Giá nhân công lao độ ng Vi t Nam d báo tăng lên do hiện nay giá nhân công lao độ ng th công của nƣớc ta đang ở m c th p so v i khu v ực, ngoài ra năm 2016 nhà nƣớ c ti ế n hành tăng lƣơng tố i thi u kho ảng 12% cũng sẽ ảnh hƣởng tăng chi phí nhân công ngành xây dự ng. C hi phí máy thi công dự báo bị tăng lên do chính phủ đã kiểm soát ch t ch hơn vi ệc mua bán máy thi công cũ, phƣơng tiện mà lâu này các nhà thầ u nh
Image of page 86

Subscribe to view the full document.

77 t i Vi t Nam v ẫn ƣu tiên sử d ụng do chi phí đầu tƣ thấ p, chính phủ đƣa ra nhữ ng quy đị nh ki ểm soát chặ t ch hơn về ch ất lƣợ ng c ủa máy cũ nhậ p kh ẩu, cũng có thể s gây ra tác động không nhỏ t i th trƣờng này do áp dụng thông tƣ 20, bắt đầu vào tháng 9/2014.
Image of page 87
Image of page 88
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes