N trách vì ch tàu cho ậ ậ ườ ượ ễ ? r

Info icon This preview shows pages 30–32. Sign up to view the full content.

n trách vì ch tàu cho ườ ượ r ng ng i thuê tàu đã không hoàn thành nghĩa v giao hàng theo h p đ ng. B i ườ l , đ hoàn thành đ y đ nghĩa v , bên thuê tàu ph i chu n b đ y đ hàng hóa s n sàng giao d c m n tàu. Vi c b n thân ng i thuê tàu yêu c u tàu r i vùng ườ n c g n c ng Thiên Tân đ qua Malaysia d hàng đã ch ng t r ng ch tàu ướ
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

hoàn toàn không có l i trong vi c x p hàng không đ và hoàn toàn không vi ph m ế h p đ ng. Ngoài ra, trong tình hu ng này, ch tàu còn cho r ng ng i thuê tàu đã ườ không đ m b o đi u kho n c ng an toàn. C ng an toàn khi đ m b o r ng tàu có th ghé vào neo đ u và kh i hành r i c ng m t cách an toàn. Ng i thuê tàu có ườ nghĩa v tuy t đ i trong vi c ch đ nh m t c ng an toàn d ki n. Có nhi u tiêu ế chu n đ c áp d ng đ xác đ nh li u m t c ng có an toàn hay không, trong đó ượ nh h ng c a th i ti t v i s an toàn c a càng là nhân t đ c tính đ n khi xác ưở ế ượ ế minh s an toàn c a c ng. Ng i thuê tàu s ch ph i ch u trách nhi m n u c ng ườ ế không an toàn do đ c tính hi n có c a càng. B i v y, n u t n th t x y ra do s ế c b t th ng thì ng i thuê tàu s đ c coi là không hoàn thành trách nhi m. ườ ườ ượ Trên th c t thì v n đ c ng và c u c ng có đáp ng đ yêu c u ‘an toàn’ hay ế không đã gây ra r t nhi u tranh cãi (Chong; 2017). Khi ký h p đ ng thuê tàu, n u ế ch rõ tên c ng ho c c u càng x p d hàng nh ng không vi t rõ c ng ho c c u ế ư ế c ng đó có an toàn hay không, tòa án s cho r ng t ‘an toàn’ đã đ c ng m bao ượ hàm trong đó. Trong tr ng h p này, trên h p đ ng ch rõ tên c ng Thiên Tân (Tianjin) và ườ không ghi rõ t ‘c ng an toàn’ (safe port). Nói cách khác, khi ký h p đ ng thuê tàu, c ng i thuê tàu và ch tàu đ u đ ng ý t i th i đi m thuê tàu r ng Thiên ườ Tân là c ng an toàn. Khi c ng đã ch đ nh tr nên không an toàn, ng i thuê tàu ườ ph i l nh cho tàu r i c ng nh đi u bên thuê tàu đã yêu c u ch tàu làm. Nh ư ư v y, trong tr ng h p này, tòa án s ph i xem xét xem vi c bão x y ra Thiên ườ Tân là m t s c b t th ng hay không. N u đây không ph i s c b t th ng, ườ ế ườ ch ng h n nh t i th i đi m ch đ nh c ng đ
Image of page 31
Image of page 32
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern