{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

•nh ữ ng th ? t ụ c ki ể m soát không còn

Info iconThis preview shows pages 16–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: •Nh ữ ng th ủ t ụ c ki ể m soát không còn phù h ợ p do đ i ề u ki ệ n đ ã thay đổ i v.v… Khoù Khoù vöôït vöôït qua qua NH Ữ NG H Ạ N CH Ế V Ố N CÓ C Ủ A HTKSNB NH Ữ NG H Ạ N CH Ế V Ố N CÓ C Ủ A HTKSNB 17 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 49 4. QUY TRÌNH TÌM HI Ể U VÀ Đ ÁNH 4. QUY TRÌNH TÌM HI Ể U VÀ Đ ÁNH GIÁ H Ệ TH Ố NG KI Ể M SOÁT N Ộ I B Ộ GIÁ H Ệ TH Ố NG KI Ể M SOÁT N Ộ I B Ộ C Ủ A KI Ể M TOÁN VIÊN C Ủ A KI Ể M TOÁN VIÊN Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 50 Taïi sao phaûi tìm hieåu heä Taïi sao phaûi tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa coâng ty chuùng toâi ? cuûa coâng ty chuùng toâi ? Chuùng Chuùng toâi toâi tìm tìm hieåu hieåu ñeå ñeå ñaùnh ñaùnh giaù giaù möùc möùc ñoä ñoä ruûi ruûi ro ro kieåm kieåm soaùt soaùt phuïc phuïc vuï vuï cho cho coâng coâng vieäc vieäc kieåm kieåm toaùn toaùn cuûa cuûa chuùng chuùng toâi toâi M Ụ C Đ ÍCH NGHIÊN C Ứ U HTKSNB C Ủ A KTV M Ụ C Đ ÍCH NGHIÊN C Ứ U HTKSNB C Ủ A KTV Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn 51 Ruûi ro tieàm taøng H ệ th ố ng ki ể m soát n ộ i b ộ Th ủ t ụ c ki ể m toán c ủ a ki ể m toán viên 18 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 52 Tìm hieåu KSNB Ñaùnh giaù sô boä RRKS Thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt Thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn Ñaùnh giaù laïi RRKS RøRKS laø toái ña Thieát keá thöû nghieäm kieåm soaùt Ñieàu chAnh caùc thöû nghieäm cô baûn Giai ñoaïn laäp Giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn keá hoaïch kieåm toaùn Giai ñoaïn thöïc hieän Giai ñoaïn thöïc hieän kieåm toaùn kieåm toaùn QUY TRÌNH TÌM HI Ể U VÀ Đ ÁNH GIÁ HTKSNB QUY TRÌNH TÌM HI Ể U VÀ Đ ÁNH GIÁ HTKSNB RRKS th ấ p Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 53 Noäi dung tìm hieåu :- Tìm hieåu 5 boä phaän caáu thaønh cuûa KSNB, trong ñoù chuù troïng ñeán moâi tröôøng kieåm soaùt, heä thoáng keá toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt lieân quan ñeán keá toaùn....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page16 / 19

•Nh ữ ng th t ụ c ki ể m soát không còn phù h...

This preview shows document pages 16 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online