Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Echipa sa de cercetare a realizat studiul în peste

Info icon This preview shows pages 49–50. Sign up to view the full content.

inând mai multor culturi diferite, a fost cel realizat de Ungar (2005). Echipa sa de cercetare a realizat studiul în peste 11 ță ri diferite ș i a fost interesat ă de investigarea expunerii la factori de risc ș i de investigarea strategiilor de coping cu rol adaptativ. Printre factorii de risc investiga ț i au fost cei de expunere la violen ț a provenit ă din partea comunit ăț ii, procesul de institu ț ionalizare, problemele de s ă n ă tate mental ă , dezr ă d ă cinarea social ă , absen ț a c ă minului personal, s ă r ă cia ș i r ă zboiul. Michael Ungar (2005) precizeaz ă c ă rezilien ț a este un concept multidimensional iar definirea sa este negociat ă între indivizii particulari ș i comunit ăț ile mai largi din care fac parte. Acest concept prezint ă tendin ț e atât omogene cât ș i eterogene, dup ă cum reiese din cercet ă rile realizate în contexte culturale diferite. O alt ă caren ță a studiilor din domeniul rezilien ț ei s-a observat la nivelul studiilor cantitative utilizând instrumente validate empiric. Studiul rezilien ț ei la nivelul popula ț iei adulte vine s ă acopere acest gol prin faptul c ă Gail Wagnild, în 2011, reu ș e ș te s ă propun ă o variant ă scurt ă în paisprezece itemi a scalei de rezilien ță psihologic ă , scal ă ce a beneficiat de o serie de studii empirice în vederea verific ă rii ș i stabilirii unor propriet ăț i psihometrice acceptabile (Wagnild 2011). La ora actual ă , scala rezilien ț ei psihologice cu paisprezece itemi a lui Wagnild este cea mai utilizat ă scal ă în cercet ă rile din domeniul rezilien ț ei investigate pe popula ț ie adult ă . Conform cercet ă toarei exist ă cinci factori caracteristici ai rezilien ț ei: existen ț a unui scop în via ță , perseveren ț a, echilibrul personal, încrederea personal ă ș i existen ț a independent ă (Wagnild 2009). O persoan ă este rezilient ă dac ă are un scop bine stabilit în via ță , motiv pentru care î ș i dore ș te s ă tr ă iasc ă . Perseveren ț a presupune determinarea cu care persoana lupt ă pentru a face fa ță factorilor adver ș i de stres cu scopul de a- ș i men ț ine ș i a- ș i îndeplini scopul în via ță . Echilibrul desemneaz ă abilitatea individului de a- ș i men ț ine o perspectiv ă echilibrat ă asupra vie ț ii apelând deseori la umor. Încrederea personal ă reprezint ă capacitatea persoanei de a se baza pe propria persoan ă pentru a reu ș i s ă - ș i îndeplineasc ă scopul stabilit. Acest aspect presupune faptul c ă persoana î ș i cunoa ș te propriile puncte tari ș i le folose ș te eficient în conexiune cu experien ț ele de succes din trecut pentru a putea lua decizii pentru viitor. Existen ț a independent ă reprezint ă capacitatea individului de a se sim ț i confortabil cu propriul eu f ă r ă a sim ț i nevoia de a se conforma majorit ăț ii.
Image of page 49

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 50
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern