Course Hero Logo

Fáir gangast við titlinum félagslegur darwinisti og

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 52 - 54 out of 84 pages.

Fáir gangast við titlinum „félagslegur darwinisti“ og líffræðilegar réttlætingar á (misgóðu) nútímaviðskiptasiðferði eru sennilega á undanhaldi.Enda gefastnáttúrfræðileg viðmiðoftastillaísiðaboðskap.Siðfræðingar kalla þaðnáttúruvilluna(naturalistic fallacy)að teljamannlega breytnisiðlegaaf því að húnernáttúrleg. Hegðun í náttúrunni getur veriðfallegogillskufull– t.d. eru ljónsem frjóga allar ljónynjurnar og eins skordýr sem éta höfuð karldýrs eftir að DNA hefur verið fengiðfrá umræddur karldýri – gefur auga leið að þótt að þetta sé náttúrulegt er þetta ekki eitthvað semvið myndum óska manninum.Félagslegur Darwinismi: Sú hugmynd að gera afkomu hinna hæfustu aðsiðferðisviðmiði um rétta samfélagsþróun. Darwin var samt ekki hlynntur þessu.Þetta var notað til þess að réttlæta miskunnarlausa viðskiptahætti. Spencer sagðiað velferðarstefna gengi gegn eðlilegum gangi náttúrunnar og að afskiptaleysi ereina rétta stefnan en ekki að hjálpa þeim sem minna mega sín. Þetta var talið verasiðlaust og því er hann algjörlega dottinn út í nútíma samfélagi.Náttúruvillanerþað að telja mannlega breytni siðlega af því að hún er náttúruleg samkvæmtsiðfræðingum.Spencer: Sálfræði þróunarFramlag Spencers til sálfræðivar samþættingtengslahyggju(associationism) ogþróunarkenninga;Hann taldi að þróunarlögmálið gilti einnig um hugann.Spencerskilgreindigreindsemfjöldaoggæðiaðlögunartengsla(adaptory association) lífveru. Hún fólst í því að maðurinn getur aðlagað sig aðýmsum aðstæðum, Norðurpóllinn og Amazon frumskógur. Í þeirri kenningu erheilastærðlykilatriðifyrirgreind, manna og dýra, en magn og gæði hugartengsla ráðast af taugalífeðlisfræðileguflækjustigi viðkomandi lífveru.Spencer aðhylltist samfelldan þróunarþráð(lítinn stigsmun manna ogdýra) þar sem hugartengsl manna væru fullkomnari. Sömuleiðis taldi hann að minni, skynsemi og
hugkvíar Kants (orsök, flokkur, tala, siðferði) hefðu orðið til vegna mjög flókinna hugartengslasemhefðu þróast og erfstkynslóð fram af kynslóð.Charles DarwinStikkorðVélræn þróunarkenning án markhyggjuÞróun með náttúruvaliBlöndunarkenninginTextCharles Darwin(1809-1882) setti framvélræna(mechanistc)þróunarkenningusem var (þar með)laus við markhyggju forvera sinna. – það er ekki neinn vilji eða vitund sem á þátt í þróun hjá honumog þar af leiðandi laus við markhyggjuna. Hann réði sig ungur á könnunarskipiðH.M.S. Beagleognýtti ferðina (1831-1836) til þess að safna ótal sýnum framandi tegunda. ÞegarDarwinsneri aftur tilEnglands hóf hann að geragrein fyrir þróun tegundannasem gætiútskýrt þann margbreytileikasem hann hafði séð á ferðalögum sínum.Darwin: Þróun með náttúruvaliDarwingerði grein fyrirþróun tegundaá grundvellináttúruvals(natural selection) þar semumhverfisþrýstingurogtlviljunar kenndur breytleiki ráða ferðinni;ekkiframþróunogmarkhyggja.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 84 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture