Transaktion nummer 8 færdigvarelager ultimo jf

This preview shows page 7 - 9 out of 9 pages.

transaktion nummer 8) – færdigvarelager ultimo (jf. opgaveteksten) = (1905+14365- 4606) = 11664 mio. kr. Når alle transaktioner er foretaget finder vi så ”Posteringer”. Ud fra ”Posteringer” finder vi så de pågældende oplysninger for både resultatopgørelse og ultimo balance. Årets resultat finder vi ved at trække omkostninger fra omsætning. Dette giver så årets resultat for 2013. Årets resultat overføres til ultimo balance (Egenkapital ultimo= Indskudt kapital + Henlagt overskud) under passivsiden, som så få vores ultimo balance til at passe, idet Aktiver=Passiver. Spørgsmål 3 3.a For at finde ud af hvornår Carlsberg bør indregne indkomsten fra salget bør vi først og fremmest fokusere på princippet om indregning af indkomst. Princippet for indregning af indkomst opstiller fire kriterier: 1) Størstedel af produktion og salgsarbejde er færdiggjort. 7
Hjemmeopgave 1 Erhvervsøkonomi 2) Indkomstens størrelse er kendt 3) Størstedel af omkostningerne er afholdt og den resterende del er kendt. 4) Betaling er sikret med stor sandsynlighed. Princippet om indregning af indkomst fortolkes sådan at virksomheden først må bogføre indkomst når en vare er leveret. 1) Vi får oplyst at Carlsberg startede med at sælge fadølsanlæg til cafeer og restauranter i København i 2012, derfor må vi antage at størstedel af produktion og salgsarbejde er færdiggjort. Dermed er kriterie ét opfyldt. 2) Vi får ikke oplyst indkomstens størrelse for salget af disse fadølsanlæg, men formodes kendt og derved er dette kriterie opfyldt. 3) Vi formoder at størstedel af omkostninger er afholdt, idet fadølsanlæggene er leveret til kunderne. Dog er Carlsberg forpligtet til at afholde halvårlige serviceeftersyn samt erstatte udstyr i fem år efter salget. Opgaven oplyser ikke om omkostninger ved de halvårlige serviceeftersyn eller om forventede omkostninger til erstatning af udstyr, men det formodes at dette er en mindre del af de samlede omkostninger, og derved er dette kriterie opfyldt. 4) Da den primær vare er leveret ved salget, formodes det at en væsentlig del af salgsprisen er betalt ved levering. Derfor er kriterie fire opfyldt. Ved vurdering af at alle fire kriterier er opfyldt indregnes salget i 2012 regnskabet. Dog mangler der at tage hensyn til omkostninger for de halvårlige serviceeftersyn og erstatning af defekt udstyr. Dette kan gøres ved at hensatte et beløb under andre hensatte forpligtelser under passiver, der svarer til omkostninger for de efterfølgende halvårlige serviceeftersyn og erstatning for defekt udstyr over de kommende fem år. I de efterfølgende år nedskrives de hensatte forpligtelser efterhånden som det halvårligt serviceeftersyn udføres og de defekte udstyr erstattes. Samme beløb krediteres på likviderne. Hvis der derimod vurderes at indregningskriterierne ikke er opfyldt indregnes indkomsten løbende over de fem år. For eksempel med en femtedel indkomst hvert år.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture