Course Hero Logo

Transaktion nummer 8 færdigvarelager ultimo jf

Doc Preview
Pages 9
Total views 100+
transaktion nummer 8) – færdigvarelager ultimo (jf. opgaveteksten) = (1905+14365-4606) = 11664 mio. kr.Når alle transaktioner er foretaget finder vi så ”Posteringer”. Ud fra ”Posteringer”finder vi så de pågældende oplysninger for både resultatopgørelse og ultimo balance.Årets resultat finder vi ved at trække omkostninger fra omsætning. Dette giver såårets resultat for 2013. Årets resultat overføres til ultimo balance (Egenkapitalultimo= Indskudt kapital + Henlagt overskud) under passivsiden, som så få voresultimo balance til at passe, idet Aktiver=Passiver.Spørgsmål 33.aFor at finde ud af hvornår Carlsberg bør indregne indkomsten fra salget bør viførst og fremmest fokusere på princippet om indregning af indkomst. Princippet forindregning af indkomst opstiller fire kriterier:1)Størstedel af produktion og salgsarbejde er færdiggjort.7
Hjemmeopgave 1Erhvervsøkonomi2)Indkomstens størrelse er kendt3)Størstedel af omkostningerne er afholdt og den resterende del er kendt.4)Betaling er sikret med stor sandsynlighed.Princippet om indregning af indkomst fortolkes sådan at virksomheden først måbogføre indkomst når en vare er leveret.1)Vi får oplyst at Carlsberg startede med at sælge fadølsanlæg til cafeer ogrestauranter i København i 2012, derfor må vi antage at størstedel afproduktion og salgsarbejde er færdiggjort. Dermed er kriterie ét opfyldt.2)Vi får ikke oplyst indkomstens størrelse for salget af disse fadølsanlæg, menformodes kendt og derved er dette kriterie opfyldt.3)Vi formoder at størstedel af omkostninger er afholdt, idet fadølsanlæggene erleveret til kunderne. Dog er Carlsberg forpligtet til at afholde halvårligeserviceeftersyn samt erstatte udstyr i fem år efter salget. Opgaven oplyser ikkeom omkostninger ved de halvårlige serviceeftersyn eller om forventedeomkostninger til erstatning af udstyr, men det formodes at dette er en mindredel af de samlede omkostninger, og derved er dette kriterie opfyldt.4)Da den primær vare er leveret ved salget, formodes det at en væsentlig del afsalgsprisen er betalt ved levering. Derfor er kriterie fire opfyldt.Ved vurdering af at alle fire kriterier er opfyldt indregnes salget i 2012regnskabet. Dog mangler der at tage hensyn til omkostninger for de halvårligeserviceeftersyn og erstatning af defekt udstyr. Dette kan gøres ved at hensatteet beløb under andre hensatte forpligtelser under passiver, der svarer tilomkostninger for de efterfølgende halvårlige serviceeftersyn og erstatning fordefekt udstyr over de kommende fem år.I de efterfølgende år nedskrives de hensatte forpligtelser efterhånden som dethalvårligt serviceeftersyn udføres og de defekte udstyr erstattes. Samme beløbkrediteres på likviderne.Hvis der derimod vurderes at indregningskriterierne ikke er opfyldt indregnesindkomsten løbende over de fem år. For eksempel med en femtedel indkomst hvert år.
Course Hero Badge

Want to read all 9 pages?

Previewing 9 of 9 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 9 pages? Upload your study docs or become a member.