Phaûn löïc lieân keát phaùt sinh khi coù ngoaïi löïc taùc duïng coù ñieåm ñaët

Phaûn löïc lieân keát phaùt sinh khi coù

This preview shows page 3 - 6 out of 12 pages.

Phaûn löïc lieân keát phaùt sinh khi coù ngoaïi löïc taùc duïng, coù ñieåm ñaët taïi nôi tieáp xuùc cuûa 2 vaät, giaù trò vaø phöông ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän caân baèng cuûa heä löïc (taûi troïng, phaûn löïc). Chuùng luoân laø aån soá cuûa baøi toaùn vaø soá aån soá phuï thuoäc vaøo soá lieân keát, loaïi lieân keát. a) Caùc loaïi lieân keát: -Khôùp baûn leà con laên: (lieân keát ñôn). A A N R A 0 90 tích theå boá pha ân löïc : dv F dv g p d v ma ët beà boá pha ân löïc : dA T p d f dA dV Hình 1.1
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 60 TS. Vuõ Coâng Hoøa -Khôùp baûn leà khoâng tröôït (ñoâi) -Lieân keát ngaøm (lieân keát ba) Ñoái vôùi baøi toaùn phaúng caàn 3 lieân keát hôïp lyù (khoâng truøng nhau): b) Trình töï xaùc ñònh caùc phaûn löïc lieân keát: - Nhaän xeùt tính chaát heä taûi troïng (phaúng, khoâng gian) vaø kieåm tra laïi caùc thaønh phaàn phaûn löïc lieân keát coù ñuû khaû naêng taïo thaønh heä ngoaïi löïc caân baèng khoâng. - Giaûi phoùng lieân keát vaø thay theá baèng caùc phaûn löïc lieân keát. - Ñaët taát caû taûi troïng taùc duïng leân thanh. - Thieát laäp caùc phöông trình caân baèng. - Neáu heä sieâu tónh: laäp theâm caùc phöông trình boå sung. - Giaûi heä caùc phöông trình caân baèng (keå caû phöông trình boå sung). Chuù yù: - Baøi toaùn khoâng gian coù: 6 phöông trình caân baèng / thanh - Baøi toaùn heä löïc ñoàng qui khoâng gian: 3 phöông trình caân baèng / thanh - Baøi toaùn phaúng coù: 3 phöông trình caân baèng / thanh - Baøi toaùn heä löïc ñoàng qui phaúng coù: 2 phöông trình caân baèng / thanh - Baøi toaùn heä löïc ñoàng truïc coù: 1 phöông trình caân baèng / thanh A A N A H A A A H N R A H A N A N A B P A H A V A A M
Image of page 4
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 61 TS. Vuõ Coâng Hoøa 3.2.2. Noäi löïc: Noäi löïc laø nhöõng löïc taùc duïng laãn nhau giöõa caùc ñieåm hoaëc caùc phaàn trong cô heä ñang khaûo saùt. Chia vaät theå (thanh) baèng 1 maët caét ngang (m-m). Maët caét chia thanh thaønh 2 phaàn A, B. Caùc thaønh phaàn löïc xuaát hieän treân maët caét ngang thuoäc A hay B goïi laø caùc thaønh phaàn noäi löïc. Hình 1.2 Thöïc ra treân maët caét ngang noäi löïc toàn taïi döôùi daïng phaân boá: ) sua át öùng la ø goïi coøn ( P Thu goïn veà troïng taâm maët caét ngang 0 ta coù 6 thaønh phaàn noäi löïc theo 3 truïc toïa ñoä.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes