Преобразуването от прав код

 • No School
 • AA 1
 • 7

This preview shows page 2 - 4 out of 7 pages.

Преобразуването от прав код в допълнителен (ПК - ДК) и обратно (ДК - ПК) се изпълнява по един и същ алгоритъм, състоящ се от две основни стъпки: i. инвертиране на всички входни битове, освен знаковия, ii. прибавяне на единица към инверсния код. При числата със знак старшият бит (MSB) се използва като знаков – ако той е със стойност 0, числото е положително, а ако стойността е 1, то числото е отрицателно. За изграждането на кодовия преобразувател може да се използва обикновен суматор с входове A и B за двете събираеми и Cin за подаден пренос като на единия вход (A) твърдо се подаде числото 0. На другия вход (B), при положителен знак се подава неинвертираната стойност на събираемото, а при отрицателен знак – инвертираната стойност. Това става чрез използване на логическата функция „сума по модул 2”, чийто изход е равен на 1 тогава и само тогава, когато двата ѝ входа се различават. Освен това на входа Cin се подава знаковият бит. Подаването на 0 на единия вход на суматора позволява неговите уравнения да бъдат значително опростени. Cin A B Cout S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 (а) Cin A B Cout S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 (б) S = BC C out = B.C (в) Фиг. 2. Таблица на истинност на един разряд на: (а) – пълния суматор и (б) – преобразувателния елемент; (в) – уравения, получени за преобразувателния елемент
Image of page 2
На фиг.2 (а) е показана таблицата на истинност на един разряд от пълния суматор, а на фиг.2 (б) същата таблица е променена като входът A приема винаги стойност 0. По този начин са получени съответните уравнения за един разряд на преобразувателния елемент – фиг.2 (в), който по-долу е наречен елементарен. На фиг.3 е показана получената схема на преобразувателя, изградена от модифицирани пълни суматори – елементарни преобразувателни елементи (ECE – Elementary Converter Element). На фигурата с Num n е означен старшия бит на числото, който е знаков, а с NumC n е означено конвертираното число. Фиг. 3. Преобразувател в допълнителен код В таблица 1 е дадено хардуерното описание на конвертора, изградено чрез езика Verilog [3]. Модулът “ece” е от най-ниско йерархично ниво и представлява описания елементарен преобразувател (фиг.2 (в)). Модулът от по-високо йерархично ниво е “ce” (Converter Element) като в него с помощта на конструкцията “generate” са свързани N на брой елементарни модула. Модулът “cc” (Code Converter) е този, от най-високо йерархично ниво. В него се намират логическите елементи “изключващо ИЛИ” и е извършено свързването на целия кодов преобразувател. Както се вижда, чрез параметъра N модулът може да бъде конфигуриран за работа с числа с произволна разрядност. Таблица 1 module ce #(parameter N = 4) (input [N-1:0] Num, Cin, output [N-1:0] NumC); wire [N-2:0] carry; genvar i; generate for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin: adder if (i == 0) ece ECEU (.Num(Num[i]),.Cin(Cin),.NumC(NumC[i]),.Cout(carry[i])); else if (i == N-1) ece ECEU (.Num(Num[i]),.Cin(carry[i-1]),.NumC(NumC[i]),.Cout(Cout)); else ece ECEU (.Num(Num[i]),.Cin(carry[i-1]),.NumC(NumC[i]),.Cout(carry[i])); end endgenerate endmodule module cc #(parameter N = 4) (input [N-1:0] Num, output [N-1:0] NumC); wire sign; wire [N-2:0] dn;
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors