Nhân duyên như gió nướ c mây tr ời gió

This preview shows page 278 - 282 out of 299 pages.

ng manh. Nhân duyên như gió nướ c, mây tr ời. Gió đùa mặ t h ồ, mây tan nhòa trong đáy nướ c. Chi ế c bàn v nát dưới cơn thị nh n c a Thoát Hoan. Tin c p báo v a t i, trút thêm d u vào ch o l a. Phòng tuy ến Chương Dương - Hàm T v v n. Quân Tr ần như con mãnh long ẩ n nh n náu mình, 11 Nh t Huyên: cách Nguyên tri u g i vua Tr n Nhân Tông
Image of page 278
279 khi vùng v y thì tr ời nghiêng đấ t l ệch. Đạ i quân c a Thoát Hoan li u có th ch ống đỡ đượ c bao lâu, khi mà tình tr ng thi ếu lương thực còn đang là lưỡ i gươm sắ c l ạnh treo trên đầu tướng sĩ? Thanh danh Thành Cát Tư Hãn lừ ng l y m ấy mươi năm sắ p b chôn vùi trong m ảnh đấ t man di nh bé. - C p báo! Hai v n quân Tr ần đang áp sát m n nam sông Nh Hà. Thoát Hoan gi ật trường đao, xông ra khỏ i trướ ng ch huy. Đôi mắ t h n v n lên tia máu. - Lưu Thế Anh! D n quân nghênh chi ế n! Ti ếng quát đanh thép đè xuố ng s h n lo ạn đang nhen lên kh p doanh tr i. Tay An Tư siế t ch ặt màn trướng, đau đáu nhìn con sói d th ảo nguyên đang lồ ng l n vì con m i c n ngượ c. Ti ế ng tr ng tr n d n vang, l p da trâu r ng rung lên m nh m d i t ng tràng âm thanh n l nh vào thành đồng. An Tư bắt đầ u ng i th y mùi máu tanh nơi sa trườ ng thúc gi ục, khơi dậy cơn cuồ ng sát. Sinh ra gi a th ảo nguyên, trưở ng thành trên lưng ngự a, v trí c ủa người đó là ở đây, dố c c n máu cho vinh quang c ủa Thành Cát Tư Hãn. Vậ y mà có đôi khi An Tư lạ i b ng quên.
Image of page 279
280 Vó ng a khoét vào không gian t ng t ng b i cát nham nh cùng nh ng tràng âm thanh d n d p. An Tư gụ c xu ng, gi ọt nướ c m t vui m ng trào kh i khóe mi, n r trên l ớp phù sa. Nàng đã chuyển thư chiêu hàng c ủa Quan gia cho Trương Hiể n, m t viên tướng ngườ i T ống. Nàng khơi lên trong lòng hắ n n nướ c, thù nhà, khoét sâu kh ối căm hờ n dành cho quân cướp nước. Trương Hiển đã khở i hành t i ph Thiên Trường hơn nử a tháng, mang theo nh ng thông tin b phòng quý giá t tr i Nguyên. Quân Tr n cu ối cùng cũng bắt đầ u ph n công m nh m . M ảnh đất Đạ i Vi ệt đã bào mòn sĩ khí quân xâm lược. Không có lương thự c, l i ch ng th thích nghi v i cái nóng oi n ồng tháng sáu, lũ giặ c Nguyên đã đi đế n gi i h n ch ịu đự ng cu i cùng. Ch ng bao lâu n a, m ảnh đấ t này s l i s ch bóng quân thù. Nhưng, nếu người đó một đi không trở l i... li u nàng có đau lòng? Tà dương gụ c d n sau th m r ng xanh th m. S c đỏ ch y tràn theo nh ng b ức tườ ng thành cao ng t nơi ả i Nam Quan, nhu m màu bu ồn lên đôi mắ t trong veo c a thi ế u n ữ. Thoát Hoan đã lệ nh cho Ng c Đa đưa An Tư tớ i đấ t Nguyên. Gi ọng nói đều đề u, vô c m c a Ng ạc Đa ngay khi tớ i quan ải như bóng ma ám nh tâm trí nàng.
Image of page 280
281 "Tôi đã thề v ới Vương, nế u ngài t tr n s l p t c đưa công chúa về Đạ i Vi t an toàn."
Image of page 281
Image of page 282

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors