2 cos sen π π 2 2 3 tg sen cos 2 2 3 π π π 2 2 047 07158 06983 10251 1 2 06983

2 cos sen π π 2 2 3 tg sen cos 2 2 3 π π π 2 2

This preview shows page 125 - 129 out of 640 pages.

2 cos sen π π 2 2 3 tg sen cos 2 2 3 π π π 2 2 047 = − 0,7158 0,6983 1,0251 1 2 = − 0,6983 0,7158 1 = 0,4657 0,8849 2 1 1 2 + − = − ( ) 1,9004 0,4657 = 0,7822 0,623 1,2555 1 2 = − 0,7822 0,623 1 2 = − 0,8016 0,5979 1 1 2 + − = ( ) 0,7459 0,8016 3 SOLUCIONARIO
Image of page 125
126 Completa, sin usar la calculadora, los valores de la tangente de los siguientes ángulos. Utiliza la calculadora para hallar las razones. a) sen 319° 12 ' 52 " e) cosec 200° 16 ' i) tg b) cos 434° 26 ' f ) sec j) cos 3,845 c) tg 7,03 g) tg 183° 13 ' 53 " k) cotg d) sen h) sen 333° 55 " l) cosec 5,24 a) sen 319° 12 ' 52 " = − 0,6532 g) tg 183° 13 ' 53 " = 0,0565 b) cos 434° 26 ' = 0,2684 h) sen 333° 55 " = − 0,4538 c) tg 7,03 = 0,9257 i) tg = 2,4142 d) sen = − 0,9511 j) cos 3,845 = − 0,7626 e) cosec 200° 16 ' = − 2,8869 k) cotg = − 1,7321 f) sec = − 1,4142 l) cosec 5,24 = − 1,1574 Reduce los ángulos al 1. er cuadrante y calcula estas razones. a) sen 131° e) sec 156° 23 ' 6 " i ) cotg 295° 12 ' 45 " b) cos 334° 46 ' f ) tg 238° 24 ' j ) sec 203° 36 ' 54 " c) tg 146° 22 " g) sen 302° 15 " d) cosec 122° 53 ' h) cos 192° 21 ' 32 " a) sen 131° = sen 49° = 0,7547 b) cos 334° 46 ' = cos 25° 14 ' = 0,9046 c) tg 146° 22 " = − tg 33° 59 ' 38 " = − 0,6744 d) cosec 122° 53 ' = cosec 57° 7 ' = 1,1908 e) sec 156° 23 ' 6 " = − sec 23° 36 ' 54 " = − 1,0914 f) tg 238° 24 ' = tg 58° 24 ' = 1,6255 g) sen 302° 15 " = − sen 57° 45 ' = − 0,8480 h) cos 192° 21 ' 32 " = − cos 12° 21 ' 32 " = − 0,9767 i) cotg 295° 12 ' 45 " = − cotg 64° 47 ' 15 " = − 0,4708 j) sec 203° 36 ' 54 " = − sec 23° 36 ' 54 " = − 1,0914 052 5 4 π 11 6 π 8 5 π 11 8 π 8 π 5 11 π 6 5 π 4 11 π 8 051 60° 45° 30° 30° 45° 60° 90° 3 1 3 3 0 3 3 1 3 No definido 120° 135° 150° 180° 210° 225° 240° 270° 3 1 3 3 0 3 3 1 3 No definido 050 Trigonometría
Image of page 126
127 En la circunferencia goniométrica, dibuja y obtén con ayuda de la calculadora. a) Dos ángulos cuyo seno valga 0,36. b) Dos ángulos cuya tangente valga 3,54. a) sen α = 0,36 α 1 = 21° 6 ' 0,706 " α 2 = 158° 53 ' 59,2 " b) tg β = − 3,54 β 1 = 285° 46 ' 27 " β 2 = 105° 46 ' 27 " Halla los siguientes ángulos. a) arc cos 0,4539 d) arc co s ( 0,3996) g) arc sen 0,6862 b) arc sen 0,9284 e) arc tg 2,1618 h) arc sen ( 0,3308) c) arc tg ( 0,5459) f ) arc cos ( 0,2926) a) arc cos 0,4539 = 63° 20,95 " e) arc tg 2,1618 = 65° 10 ' 32,9 " b) arc sen 0,9284 = 68° 11 ' 12,3 " f ) arc cos ( 0,2926) = 107° 49,2 " c) arc tg ( 0,5459) = 331° 22 ' 12 " g) arc sen 0,6862 = 43° 19 ' 48,2 " d) arc cos ( 0,3996) = 113° 33 ' 11 " h) arc sen ( 0,3308) = 340° 40 ' 58 " Conocidas las razones de 30°, 45° y 60°, obtén, sin usar la calculadora, las razones de 120°, 225°, 240° y 300°. sen 120° = sen 60° = sen 240° = − sen 60° = cos 120° = − cos 60° = cos 240° = − cos 60° = tg 120° = − tg 60° = − tg 240° = tg 60° = sen 225° = − sen 45° = sen 300° = − sen 60° = cos 225° = − cos 45° = cos 300° = cos 60° = tg 225° = tg 45° = 1 tg 300° = − tg 60° = − 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 055 054 β 2 β 1 α 2 α 1 053 3 SOLUCIONARIO
Image of page 127
128 Determina el ángulo α del 1. er cuadrante cuyas razones trigonométricas verifican: sen α= sen 249° 31 ' cos α= cos 249° 31 ' tg α= tg 249° 31 ' Halla cuáles son sus razones trigonométricas. sen α = sen 249° 31 ' = 0,9368 α = 69° 31 ' cos α = cos 249° 31 ' = 0,3499 α = 69° 31 ' tg α = tg 249° 31 ' = 2,6770 α = 69° 31 ' ¿Qué ángulo del 3. er cuadrante tiene el mismo coseno que 132° 24 ' 18 " ?
Image of page 128
Image of page 129

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 640 pages?

 • Winter '15
 • palmerdev

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes