BA
Chuong 1 Tong quan ve SPSS ver 5.pdf

Có thể chỉnh sửa trực tiếp vào cửa sổ

Info icon This preview shows pages 21–24. Sign up to view the full content.

– Có thể chỉnh sửa trực tiếp vào cửa sổ này Bước 3: Nhập dữ liệu trong cửa sổ “data view” Trong cửa sổ này, gõ ID vào “name”, sử dụng tiếng Việt không dấu . Sau khi gõ ID vào ô đầu tiên của “name”, xuất hiện các mặc định dữ liệu, thực hiện các thao tác chỉnh sửa trên từng trường dữ liệu
Image of page 21

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

24/11/2017 22 -Value: nên nhập dữ liệu bằng số -Missing: dữ liệu bị bỏ qua nên cần phải gán dữ liệu -Measure: 3 loại, scale thích hợp cho thang khoảng -Ghi tên không có dấu cách -id: dòng đầu tiên để biến id để thể hiện số (sô thứ tự của phiếu/địa phương/ để nhận diện), số biến đến n. Thực hiện các thao tác gán dữ liệu cho các biến Thực hiện các thao tác gán dữ liệu cho các biến - Điền số câu hỏi vào “Name”, Gán mã hóa phương án trả lời vào “Values”. Chú ý chuyển về 0 “Decimals”. - Nếu muốn thêm biến, đặt con trỏ về số bên trái, nhấp chuột phải chọn “insert variable” Các kiểu dữ liệu (Type) Các kiểu dữ liệu cơ bản : Dữ liệu kiểu số (numeric): Sử dụng các số đếm Xuất hiện trong các câu hỏi đóng và các câu hỏi mở dùng biến liên tục Dữ liệu kiểu chữ (string): Sử dụng các chữ cái Thường xuất hiện trong câu hỏi mở về ý kiến của người trả lời Các kiểu dữ liệu khác: số thập phân, ngày tháng,… Tất cả các biến đều được giả định dữ liệu kiểu số . Người sử dụng thể vào Type để thay đổi kiểu dữ liệu
Image of page 22
24/11/2017 23 Độ dài của biến và phần thập phân Độ dài của biến (Width): Quy định độ dài của các biến số được phép nhập vào file SPSS. Tùy thuộc vào độ dài của biến số đặt width cho phù hợp Phần thập phân (Decimals): Quy định phần thập phân được nhập vào file SPSS Phần thập phân được mặc định là 2 (0,00) Đối với các biến dạng chữ, phần thập phân được mặc định là 0 Nhãn biến (Label) Cụ thể hóa thông tin về biến số Được nhập trực tiếp vào cửa sổ Variable View thể gõ không dấu hoặc tiếng Việt Độ dài: tối đa là 256 ký tự Nhãn biến thể sử dụng dấu cách và một số tự đặc biệt không được sử dụng ở tên biến Các quy tắc đặt nhãn biến : Tóm tắt ngắn gọn, đầy đủ nội dung câu hỏi Lựa chọn những từ khóa quan trọng Giá trị (Values) Dùng để tả các giá trị của biến số (các phương án trả lời của câu hỏi) Độ dài tên giá trị không quá 60 ký tự Không thể đặt giá trị cho
Image of page 23

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 24
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern