Çdo blerësi person fizik juridik ose individ i lind e drejta t� mos kryejë

Çdo blerësi person fizik juridik ose individ i lind

This preview shows page 12 - 14 out of 24 pages.

Çdo blerësi, person fizik, juridik ose individ, i lind e drejta të mos kryejë transaksionin për vlerën e mallit ose shërbimit të ofruar, nëse shitësi nuk lëshon faturën tatimore ose kuponin tatimor, në përputhje me këtë ligj. Për këtë qëllim, tatimpaguesi detyrohet të afishojë në një vend të dukshëm, në adresën ku kryen veprimtarinë, një njoftim për blerësin Personi i tatueshëm, tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, për çdo lëvizje të brendshme të mallrave nga magazina në magazine, nga magazina në dyqan, apo anasjelltas, nga vendi i prodhimit në magazinë apo nga vendi i prodhimit në dyqan, është i detyruar të lëshojë faturën e shoqërimit te mallit . Tatimpaguesi është i detyruar të mbajë regjistrat, librat dhe skedarë elektronikë ose manualë që përmbajnë informacionin financiar të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të veprimeve tregtare e bisnesore të tatimpaguesit, në përputhje me legjislacionin për kontabilitetin dhe legjislacionin tatimor. Dokumentacioni baze si faturat tatimore te TVSH-se dhe faturat e thjeshta tatimore, regjistrat dhe te gjitha regjistrimet e bëra ne këto regjistra, librat kontabël dhe të gjitha regjistrimet e bëra në këto libra, duhet të mbahen siç përcaktohet ne Ligjin "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", raportet financiare, librat e shitjes dhe librat e blerjes, duhet te mbahen siç përcaktohet ne Ligjin "Për TVSH dhe ne Udhëzimin ne zbatim te tij”. Dokumentacioni bazë, faturat e thjeshta tatimore, regjistrat dhe te gjitha regjistrimet e bëra ne këto regjistra, librat kontabël, raportet financiare, librat e shitjes dhe librat e blerjes ruhen për të paktën 5 vjet , duke filluar nga fundi i vitit ushtrimor në të cilin ato janë lëshuar. Kjo do të thotë që, një faturë tatimore e lëshuar në muajin janar të vitit 2003, duhet të ruhet deri më 31 dhjetor 2008. Faturat tatimore të përgatitura nga blerësi Në rastin e shitjeve nga individët, që nuk kanë cilësinë e tregtarit, fatura përgatitet nga blerësi, ushtrues i veprimtarisë tregtare, me kusht që dokumenti të përmbajë përshkrimet dhe të dhënat e 12
Image of page 12
parashikuara në këtë ligj dhe vërtetohet nga furnizuesi. Fatura e përdorur në këtë rast është fatura tatimore me numër serial qe blerësi subjekt tregtar përdor në aktivitetin e tij. Personi i tatueshëm si marres i furnizimit është i detyruar qe te shënojë ne faturën e përgatitur për veten e tij të dhënat identifikuese të shitësit. Fatura e lëshuar si me sipër nga vete blerësi, person i tatueshëm është një dokument qe justifikon shpenzimet e zbritshme te biznesit për efekt te llogaritjes se tatimit mbi fitimin. P.sh. një tatimpagues grumbullues produktesh bujqësore blen produkte bujqësore apo blegtorale nga fermerë të vegjël të pa regjistruar në tatime. Në këtë rast blerësi përpilon një faturë ku figuron si blerës dhe ku vendos të dhënat identifikuese të shitësit individ dhe sasinë dhe vleftën e mallit të blerë prej tij. Për këtë qëllim mund të shërbejë, sipas rastit, fatura tatimore me TVSh ose
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors