swedish verbs: T list Flashcards

Terms Definitions
rush
forsa,forsar,forsade
must
måste
to hinder
hindra,hindrar,hindrade
to smile
le,ler,log
to describe
beskriva, beskriver,beskrev
to pretend
låtsas,lötsades, låtsats
to decide
bestämma, bestämmer, bestämde
to prefer
föredra, föredrar, fördrog
to fill
fylla, fyller, fyllde
to remand into custody
häkta,häktar,häktarde
to miss
missa, missar, missade
to meet
möta, möter, mötte
to worry
oroa, oroar, oroade
to rekomend
rekommendera; rekommenderar, rekommenderade, rekommenderat
to spit
spotta, spottar, spottade
to spell
stava, stavar,stavade, stavat
to want
vill, ville, velat
to be
bli, blir, blev, blivit
to tempt
fresta, frestar, frestade, frestat
to hold out, perservere
håller ut
to cut
klippa, klipper, klippte, klippt
to shrink
krympa, krymper, krympte, krympt
to physically abuse
misshandla, misshandlar, misshandlade
to listen
lyssna, lyssnar, lyssnade, lyssnat
to pump
pumpa, pumpar, pumpade, pumpat
to review
recensera, recenserar, recenserade, recenserat
to say
säga, säger, sade, sagt
will, shall
skola, ska, skulle, skolat
to sabotage
sabotera, r, de, t
to faint
svimma, svimmar, svimmade, svimmat
to cooperate
samverka, samverkar, samverkade, samverkat
to deal with
ta itu med
to wash
tvätta, tvättar, tvättade, tvättat
to whine
vina, viner, ven, vinit
to wave
vinka, vinkar, vinkade, vinkat
to educate
utbilda, utbildar, utbildade, utbildat
to offer, invite
bjuda, bjuder, bjöd, bjudit
to fix, arrange
fixa, fixar, fixade, fixat
to have time, to manage
hinna,hinner, hann,hunnit,hinn!
to humble, put down
kväsa,kväser, kväste, kväst
to run, race
löpa, löper, löpte, löpt
To crack, split.
rämna; rämnar, rämnade, rämnat
to be careless
slarva, slarvar, slarvade, slarvat
to slow down
sakta, saktar, saktade, saktat
to happen, occur
ske, sker, skedde, skett
to see, watch
titta, tittar, tittade, tittat
to rush, roar, surge
brusa, brusar, brusade, brusat
to capsize, turn
kantra, kantrar, kantrade, kantrat
to smoke (fire)
ryka; ryker, ryker, rykte, rykt
to swing; sway, pivot
svänga; svänger, svängde, svängt
to fill with gas.
tanka, tankar, tankade, tankat
to be in the habit of
bruka, brukar, brukade
to shake, ( figurativly) masturbate
runka, runkar, runkade, runkat
to take up, to enter into
tillträda, tillträdde, tillträder, tillträtt
to become; (be) the object of
röna; rånar, rånade, rönt
to be a tight fit
smita åt, smiter åt, smet åt
to crown; to provide a brilliant conclusion.
kröna; kröner, krönte, krönt
/ 57
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online